Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Djur och produkter från vattenbruk – hälsokrav

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Djur och produkter från vattenbruk – hälsokrav

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2006/88/EG – om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av sjukdomar hos vattenlevande djur

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs
  • djurhälsokrav för försäljning, införsel eller transitering av vattenbruksdjur (odlad fisk och skaldjur),
  • minimiåtgärder för att öka den allmänna medvetenheten och förebygga sjukdom,
  • minimiåtgärder i händelse av misstanke om förekomst av eller vid utbrott av sjukdom.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-ländernas nationella myndigheter måste se till att varje fiskodlingsanläggning är godkänd.
 • För att få godkännande måste fiskodlingsanläggningarna
  • registrera all fisk och skaldjur som flyttas till och från anläggningen,
  • uppvisa höga hygienstandarder,
  • genomföra en riskbaserad övervakning av djurens hälsa för att upptäcka sjukdomar och eventuell ökad dödlighet.
 • De nationella myndigheterna måste föra, samt göra tillgängligt för allmänheten, ett uppdaterat register över godkända fiskodlingsanläggningar.
 • Lagstiftningen innehåller en förteckning över sjukdomar och de arter som är mottagliga för dem.
 • Sjukdomsförebyggande åtgärder måste finnas på plats när vattenbruksdjur transporteras.
 • Odlade fiskar och skaldjur måste vara friska. De kräver ett djurhälsointyg när de utbjuds till försäljning.
 • Importerad fisk och importerade skaldjur måste uppfylla EU:s djurhälsokrav. EU kan besluta om att inspektera anläggningarna de kommer ifrån.
 • Ägare av fiskodlingsanläggningar och veterinärer ska omedelbart rapportera eventuell ökad dödlighet eller misstankar om sjukdom till behörig myndighet.
 • De nationella myndigheterna måste underrätta andra EU-länder och Europeiska kommissionen samt Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein inom 24 timmar efter det att en sjukdom har bekräftats.
 • Vid misstänkt sjukdom ska kontrollåtgärder vidtas, såsom genomförande av laboratorietester och placering av anläggningen i karantän.
 • När en sjukdom bekräftas måste myndigheterna
  • officiellt förklara anläggningen smittad,
  • upprätta ett kontrollområde med skydds- och övervakningszoner,
  • förbjuda utsättning och flyttning av fisk och skaldjur.
 • EU-länderna måste uppfylla särskilda krav innan de får sjukdomsfri status.
 • Kommissionens experter kan, tillsammans med nationella tjänstemän, utföra kontroller på plats.
 • Nationella myndigheter kan vidta strängare åtgärder om de vill.
 • Lagstiftningen gäller inte fisk eller skaldjur
  • avsedda för prydnadsändamål,
  • som fångas i vilt tillstånd,
  • som fångas för framställning av fiskmjöl, fiskfoder, fiskolja och liknande produkter.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 14 december 2006. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 maj 2008.

BAKGRUND

Se mer information om vattenbruk på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur (EUT L 328, 24.11.2006, s. 14–56)

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av direktiv 2006/88/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2008/392/EG av den 30 april 2008 om genomförande av rådets direktiv 2006/88/EG i fråga om en Internetbaserad informationssida för att göra information om vattenbruksföretag och godkända bearbetningsanläggningar tillgänglig elektroniskt (EUT L 138, 28.5.2008, s. 12–20)

Kommissionens beslut 2010/221/EU av den 15 april 2010 om godkännande av nationella åtgärder för att begränsa följderna av vissa sjukdomar hos vattenbruksdjur och vildlevande vattendjur i enlighet med artikel 43 i rådets direktiv 2006/88/EG (EUT L 98, 20.4.2010, s. 7–11). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 23.05.2016

Top