Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bovint somatotropin – EU-regler för marknadsföring och användning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bovint somatotropin – EU-regler för marknadsföring och användning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 1999/879/EG – utsläppande på marknaden och tillförsel av bovint somatotropin (BST)

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

  • Det ska reglera marknadsföringen och användningen av bovint somatotropin, ett bovint tillväxthormon som används för att öka mjölkproduktionen, inom Europeiska unionen (EU).

VIKTIGA PUNKTER

  • I beslutet förbjuds utsläpp av bovint somatotropin på EU-marknaden i syfte att marknadsföra och använda detta för behandling av mjölkkor med alla medel som står till förfogande.
  • Produktion eller importexportera av bovint somatotropin i EU-länder i syfte attexportera det till länder utanför EU får fortsatt godkännande.
  • Dessutom avkrävs företag som producerar eller som har tillstånd att marknadsföra somatotropin att föra register som i kronologisk ordning redogör för de mängder som producerats eller förvärvats och de mängder som sålts eller använts i andra syften än att släppa ut dessa på marknaden, samt namnen på de personer till vilka sådana kvantiteter har sålts eller från vilka de köptes.

BAKGRUND

  • I enlighet med direktiv 2001/82/EG, får ingen substans, undantaget de som ges i terapeutiskt eller profylaktiskt syfte, tillföras till ett djur såvida det inte genom vetenskapliga studier om djurs välbefinnande eller beprövad erfarenhet har påvisats att dess effekt inte är skadligt för djurets hälsa eller välbefinnande.
  • Somatotropin produceras enbart för att öka mjölkproduktionen, och EU:s vetenskapliga kommitté för djurs hälsa och välbefinnande (som ersattes av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, inrättad enligt förordning (EG) nr 178/2002) fastställde i mars 1999 att hormonet ökade risken för infektioner och skulle kunna ha negativ inverkan på fortplantning samt framkalla allvarliga reaktioner hos boskap.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 1999/879/EG av den 17 december 1999 om utsläppande på marknaden och om tillförsel av bovint somatotropin (BST) och om att upphäva beslut (EGT L 331, 23.12.1999, s. 71–72)

Senast ändrat 11.08.2016

Top