Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att säkerställa noggranna kontroller av livsmedel och foder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att säkerställa noggranna kontroller av livsmedel och foder

De livsmedel och foder som människor och djur äter måste vara säkra och hälsosamma. För att säkerställa att Europeiska unionens (EU:s) höga standarder efterlevs utförs offentliga kontroller. Dessa utförs för att se till att alla delar av lagstiftningen genomförs fullt ut.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd

SAMMANFATTNING

De livsmedel och foder som människor och djur äter måste vara säkra och hälsosamma. För att säkerställa att Europeiska unionens (EU:s) höga standarder efterlevs utförs offentliga kontroller. Dessa utförs för att se till att alla delar av lagstiftningen genomförs fullt ut.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen täpper man till kryphål i den befintliga lagstiftningen. Detta görs genom en omorganisering av offentliga kontroller så att de istället införlivas på alla stadier i produktionskedjan och på alla områden. I förordningen fastställs ansvarsområden för både nationella inspektörer och inspektörer på EU-nivå. Syftet med förordningen är att förhindra, undanröja eller till godtagbara nivåer minska riskerna för människor och djur, säkerställa god sed inom handeln med foder och livsmedel och skydda allmänheten.

VIKTIGA PUNKTER

 • Nationella myndigheter ska utföra offentliga kontroller regelbundet och utan förvarning. Kontrollerna ska baseras på eventuella identifierade risker, en företagares tidigare efterlevnad av regler och all annan information som kan visa på bristande efterlevnad.
 • Kontroller kan utföras på vilket stadium som helst i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.
 • Alla regeringar i EU måste utse en nationell myndighet som ska ansvara för att kontrollerna är effektiva och oberoende.
 • Regeringarna ska se till att tillräckliga finansiella resurser finns tillgängliga för att tillhandahålla nödvändig personal och andra resurser.
 • Nationella beredskapsplaner måste utformas och vara tillgängliga om en krissituation uppstår och foder och livsmedel visar sig utgöra en allvarlig risk för människors hälsa.
 • De fleråriga nationella kontrollplanerna innehåller allmän information om strukturen för och organisationen av de aktuella kontrollsystemen. En rapport om dessa lämnas in varje år.
 • Allmänheten ska ha tillgång till information om de kontroller som utförs, förutom om informationen omfattas av sekretess (t.ex. konfidentiellt material och personuppgifter).
 • Särskilda laboratorier har utsetts till att analysera de prover som tas under kontrollerna.
 • Kontroller ska även göras på livsmedel och foder som importeras till EU.
 • Europeiska kommissionen utför allmänna och särskilda granskningar i EU-länderna för att kontrollera att de fleråriga nationella kontrollplanerna genomförs.
 • I förordning (EU) nr 652/2014 föreskrivs finansiering från EU-budgeten för att täcka de kostnader som nationella myndigheter, länder utanför EU och internationella organisationer ådrar sig. Summan uppgår till 1 891 936 000 euro för perioden 2014-2020.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 20 maj 2004.

Se mer information om offentliga kontroller och verkställighet på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 882/2004

20.5.2004

-

EUT L 191, 28.05.2004, s. 1-52

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1029/2008

10.11.2008

-

EUT L 278, 21.10.2008, s. 6-6

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009, s. 14-92

Förordning (EG) nr 1162/2009

4.12.2009

-

EUT L 314, 1.12.2009, s. 10-12

Förordning (EU) nr 87/2011

23.2.2011

-

EUT L 29, 3.2.2011, s. 1-4

Förordning (EU) nr 208/2011

23.3.2011

-

EUT L 58, 3.3.2011, s. 29-35

Förordning (EU) nr 563/2012

1.7.2012

-

EUT L 168, 28.6.2012, s. 24-25

Förordning (EU) nr 702/2013

27.7.2013

-

EUT L 199, 24.7.2013, s. 3-4

Förordning (EU) nr 652/2014

30.6.2014

-

EUT L 189, 27.6.2014, s. 1-32

Efterföljande ändringar och korrigeringar till förordning (EG) nr 882/2004 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 19.06.2015

Top