Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: djurhälsoregler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel: djurhälsoregler

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/99/EG om djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter avsedda att användas som livsmedel

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet fastställs allmänna djurhälsoregler för produkter som är avsedda att användas som livsmedel.
 • Reglerna omfattar alla led i produktions-, bearbetnings- och distributionsprocesserna som sker inom EU samt import från andra länder.

VIKTIGA PUNKTER

 • De nationella myndigheterna måste se till att ingen som är inblandad i livsmedelskedjan sprider överförbara sjukdomar till djur.
 • Produkterna måste komma från djur som inte omfattas av några geografiska hälsorestriktioner.
 • Kött och köttprodukter får inte komma från lokaler där det fanns djur som var smittade eller misstänktes vara smittade vid slakttillfället.
 • Ätbara produkter måste åtföljas av ett veterinärintyg.
 • De nationella myndigheterna genomför offentliga djurhälsokontroller. Inspektionerna utförs i allmänhet utan föregående anmälan.
 • Experter från Europeiska kommissionen får i samarbete med de behöriga myndigheterna genomföra kontroller på plats och revisioner. De har samma kontrollbefogenheter i länder utanför EU.
 • Om en allvarlig risk fastställs måste de nationella myndigheterna vidta alla åtgärder som krävs för att skydda djurens hälsa.
 • Import
  • måste uppfylla EU:s djurhälsoregler,
  • får endast komma från länder som visar att de uppfyller dessa krav,
  • måste åtföljas av ett veterinärintyg.

Upphävande

Direktiv 2002/99/EG kommer att upphävas och ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 2 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller sedan den 12 februari 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 2004.

BAKGRUND

EU har vidtagit särskilda åtgärder mot följande djursjukdomar:

Se mer information om andra produkter av animaliskt ursprung på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EGT L 18, 23.1.2003, s. 11–20)

Fortlöpande ändringar av direktiv 2002/99/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 24.05.2016

Top