Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekämpning och kontroll av afrikansk svinpest

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekämpning och kontroll av afrikansk svinpest

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2002/60/EG – särskilda regler för kontroll av afrikansk svinpest

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Afrikansk svinpest är en vanligtvis dödligt smittsam sjukdom hos grisar med allvarliga socioekonomiska och folkhälsomässiga konsekvenser. I direktivet anges åtgärder för förebyggande, kontroll och utrotning.

VIKTIGA PUNKTER

  • Länder inom Europeiska unionen (EU) ska säkerställa att alla misstänkta fall av afrikansk svinpest omedelbart anmäls till behöriga myndigheter. Vid bekräftade fall ska resultaten av utredningar lämnas till Europeiska kommissionen och andra EU-länder. Diagnos ska fastställas av godkända laboratorier som använder den officiella diagnostikhandboken.
  • Om förekomsten av sjukdomen inte kan uteslutas ska anläggningen sättas under övervakning och all förflyttning av svin, svinprodukter, material eller avfall som kan sprida sjukdomen ska begränsas. All obehörig person- och fordonstrafik till eller från anläggningen är förbjuden.
  • Om sjukdomen har blivit officiellt bekräftad ska alla svin på anläggningen avlivas och deras slaktkroppar bearbetas. Allt kött, material eller avfall som kan vara smittat ska förstöras, bearbetas eller behandlas för att säkerställa att viruset har avdödats. Undantag kan godkännas för helt separata friska produktionsenheter inom smittade anläggningar. En skyddszon med minst tre kilometers radie kring en övervakningszon med minst tio kilometers radie ska upprättas på platsen.
  • Om sjukdomen upptäcks vid ett slakteri eller i ett transportmedel ska alla svin som riskerar att ha smittats avlivas och materialet bearbetas. Lokaler, fordon och utrustning som kan vara smittade ska rengöras och desinfekteras.
  • Om viltlevande svin misstänks vara smittade ska EU-länderna informera ägare till svin samt jägare, och undersöka alla viltlevande svin som skjutits eller hittats döda. Det smittade området måste då definieras, anläggningar inom området övervakas och ett möjligt jägarförbud upprättas.
  • Dokument SANCO/7138/2013 innehåller riktlinjer gällande övervakning och kontroll av afrikansk svinpest hos viltlevande svin.
  • EU-länderna ska överlämna en utrotningsplan till kommissionen och rapportera om framstegen var sjätte månad.
  • Användning av vaccin mot afrikansk svinpest är för närvarande förbjuden. Detta kan dock uppdateras i framtiden för att beakta utvecklingen i fråga om forskning/vetenskap och teknik.
  • EU-länderna ska upprätta beredskapsplaner varvid hänsyn ska tas till lokala faktorer, bland annat tätheten av svinbesättningar, vilket kan påverka spridningen av viruset.
  • Kommissionens experter kan göra stickprovskontroller för att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv.

Upphävande

Detta direktiv kommer att upphävas genom förordning (EU) 2016/429 av den 21 april 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 9 augusti 2002. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 juli 2003.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2002/60/EG av den 27 juni 2002 om särskilda bestämmelser för bekämpning av afrikansk svinpest och om ändring av direktiv 92/119/EEG beträffande Teschensjuka och afrikansk svinpest (EGT L 192, 20.7.2002, s. 27–46).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2002/60/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2003/422/EG av den 26 maj 2003 om godkännande av en diagnostikhandbok för afrikansk svinpest [delgivet med nr K(2003) 1696] (EUT L 143, 11.6.2003, s. 35–49).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1–208).

Senast ändrat 20.10.2016

Top