Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skydd av djur vid transport – regler för mellanstationer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skydd av djur vid transport – regler för mellanstationer

SAMMANFATTNING AV:

Rådets förordning (EG) nr 1255/97 om EU-kriterier för kontrollstationer och om ändring av färdplanen för transport av djur

SAMMANFATTNING:

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen upprättas regler för kontrollstationer där djuren ska vila under minst tolv timmar under obligatoriska avbrott vid långväga transporter inom EU. Kontrollstationerna ska vara utformade på ett sätt som säkerställer största möjliga välbefinnande för djuren.

VIKTIGA PUNKTER

 • Kontrollstationerna ska
  • vara belägna i en zon som inte är föremål för några restriktioner för djurhälsa,
  • stå under kontroll av en officiell veterinär,
  • vara föremål för regelbundna inspektioner minst två gånger per år,
  • uppfylla all relevant EU-lagstiftning om djurhälsa,
  • respektera detaljerade hälso- och hygienåtgärder, byggnormer och driftsregler för verksamheten. Här avses djurströ, utrustning för lastning och lossning av djur och för hantering av djuren under vistelsen.
 • På kontrollstationerna ska passerande djur lossas, utfodras, vattnas, beredas vila, tas om hand och skickas vidare.
 • Djur i olika sändningar får bara befinna sig där samtidigt om de har samma godkända hälsostatus.
 • Den behöriga myndigheten godkänner och utfärdar ett nummer till varje kontrollstation. Godkännandet kan vara begränsat till vissa arter eller kategorier av djur och deras hälsotillstånd.
 • Ägare av kontrollstationer är skyldiga att
  • bara ta emot de djur som är godkända och identifierade i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning,
  • övervaka att de djur som vistas på kontrollstationerna utfodras och vattnas efter behov,
  • vid behov tillkalla en veterinär för att behandla eller skicka iväg ett djur,
  • använda personal med lämplig utbildning och yrkesmässig kompetens,
  • meddela de berörda myndigheterna inom en arbetsdag om avgång av en sändning,
  • informera den behöriga myndigheten så tidigt som möjligt om eventuella oegentligheter.
 • Ett EU-land måste förbjuda användningen av en kontrollstation vid allvarliga kränkningar av bestämmelser som rör djurens hälsa eller välbefinnande. Då ska Europeiska kommissionen och andra EU-länder underrättas.
 • Innan djuren lämnar en kontrollstation måste en officiell veterinär kontrollera att de är i stånd att fortsätta sin färd.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 1 januari 1999.

BAKGRUND

I Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009, konstateras att djur är kännande varelser. Därför måste EU:s politik fullt ut respektera deras välbefinnande.

EU har antagit särskild lagstiftning om:

Se mer information om ”Djurskydd – de viktigaste insatserna” på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1255/97 av den 25 juni 1997 om gemenskapskriterier för mellanstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EEG (EGT L 174, 2.7.1997, s. 1–6)

Fortlöpande ändringar av rådets förordning (EG) nr 1255/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiv 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

Rådets beslut 2004/544/EG av den 21 juni 2004 om undertecknande av Europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter (EGT L 241, 13.7.2004, s. 21)

Senast ändrat 11.04.2016

Top