Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Djurs välbefinnande under transport – EU:s regler

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Djurs välbefinnande under transport – EU:s regler

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd för djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen regleras transporten av levande djur mellan EU-länder och föreskrivs kontroller av djur som ankommer till eller lämnar EU. Syftet med de detaljerade reglerna är att förebygga skada eller onödigt lidande för djuren.

VIKTIGA PUNKTER

I förordningen ställs följande krav:

 • Transportåtgärder måste vidtas i förväg för att minimera transportens längd och uppfylla djurens behov.
 • Djuren måste vara i skick för att förflyttas.
 • Transportmedlen samt anordningar för i- och urlastning måste vara utformade och konstruerade samt underhållas och handhas på ett sådant sätt att skador och lidande förhindras och djurens säkerhet tryggas.
 • Personer som hanterar djuren måste ha vederbörlig utbildning och får inte använda våld i någon form.
 • Transporten till bestämmelseorten måste äga rum utan dröjsmål och innefatta regelbundna kontroller av djurens välbefinnande.
 • Djuren måste ha tillgång till tillräcklig ståhöjd och golvyta.
 • Vatten, foder och vila måste tillhandahållas vid behov.
 • Transportörerna måste
  • ha tillstånd från aktuell nationell myndighet för alla transporter över 65 km,
  • tillhandahålla dokumentation med uppgifter som djurens ursprung och ägare, deras bestämmelseort och förväntade transporttid,
  • se till att en skötare medföljer djuren, såvida de inte är i behållare med tillräckligt med foder och vatten.
 • Nationella myndigheter måste inspektera och godkänna fordon och fartyg som används för att transportera djur långväga på väg och till sjöss, innan dessa får användas.
 • Djurhållare och operatörer av uppsamlingscentraler (anläggningar, uppsamlingsställen och marknader) måste se till att reglerna och standarderna för välbefinnande följs vid de olika platserna för avgång, transfer eller bestämmelseort.
 • Nationella myndigheter måste kräva att transportörerna
  • är baserade i ett EU-land,
  • visar att de har tillräcklig och lämplig personal, utrustning och driftsförfaranden,
  • inte har några dokumenterade svåra brott mot djurskyddsregler i EU eller nationellt under de senaste tre åren.
 • Vid långa transporter mellan EU-länderna och till bestämmelseorter utanför EU
  • måste transportörerna ha nödvändigt tillstånd, dokumentation, satellitnavigeringssystem och beredskapsplaner för nödfall,
  • måste de nationella myndigheterna utföra kontroller vid avsändningsorten och därefter slumpmässigt.
 • I händelse av nödfall eller bristande tillämpning av välbefinnandereglerna kan de nationella myndigheterna insistera på att transportören
  • byter förare eller skötare,
  • gör en tillfällig reparation av transportmedlet,
  • överför sändningen till ett annat fordon,
  • återför djuren till avsändningsorten,
  • lastar av djuren och håller dem i lämplig tillfällig förvaring.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den gäller från och med den 25 januari 2005.

BAKGRUND

Se mer information om ”Djurs välbefinnande – de viktigaste resultaten” på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 (EUT L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2004/544/EG av den 21 juni 2004 om undertecknande av Europeiska konventionen om skydd av djur under internationella transporter (EUT L 241, 13.7.2004, s. 21)

Rådets förordning (EG) nr 1255/97 av den 25 juni 1997 om gemenskapskriterier för mellanstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EEG (EGT L 174, 2.7.1997, s. 1–6).

Fortlöpande ändringar av rådets förordning (EG) nr 1255/97 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Kommissionens genomförandebeslut 2013/188/EU av den 18 april 2013 om årliga rapporter om icke-diskriminerande inspektioner som utförts i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven (EG) nr 1255/97 (delgivet med nr C(2013) 2098) (EUT L 111, 23.4.2013, s. 107–114)

Senast ändrat 18.04.2016

Top