Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förhindra spridning av bluetongue bland Europas nötkreatur och får

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Förhindra spridning av bluetongue bland Europas nötkreatur och får

Bluetongue* är en virussjukdom som främst förekommer hos får. Ett utbrott av sjukdomen kan snabbt sprida sig och leda till dödsfall, och till avbrott som i sin tur kan leda till en kraftig minskning av djurproduktionens lönsamhet.

RÄTTSAKT

Rådets direktiv 2000/75/EG av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet och dess påföljande ändringar fastställs detaljerade åtgärder för hur man ska bekämpa och utrota sjukdomen bluetongue. De innehåller även förfaranden som ska genomföras om ett utbrott sker.

VIKTIGA PUNKTER

Misstänkta eller bekräftade fall av viruset bluetongue måste rapporteras till behöriga myndigheter i det EU-land som berörs. Detta måste göras innan andra åtgärder vidtas.

Om det finns misstanke om bluetongue ska veterinären sätta flocken under övervakning, utföra en inventering av djuren och anläggningen, genomföra en epidemiologisk undersökning och ålägga förbud mot att förflytta djuren. Veterinären ska även behandla djuren med insekticider och bortskaffa eventuella kroppar.

Om det går att fastställa att sjukdomen finns ska dessa åtgärder även vidtas på alla anläggningar* inom ett avstånd på 20 km. Utöver detta ska ett skyddsområde med en radie av minst 100 km kring hela den smittade anläggningen skapas. Alla djur inom detta område måste identifieras och de får inte lämna detta område. Myndigheten ska inrätta ett epidemiologiskt övervakningsprogram. Ett vaccineringsprogram kan också genomföras inom detta område.

Ett övervakningsområde som sträcker sig minst 50 km utanför skyddsområdet ska inrättas. Samma åtgärder för identifiering och övervakning samt restriktioner för flytt som inom skyddsområdet gäller, men vaccinering förbjuds. Områdena kan utökas eller minskas beroende på förhållandena inom området.

Vacciner tillåts efter att en särskild riskbedömning har gjorts och Europeiska kommissionen har informerats om vaccinet. Visst bidrag till omkostnader kan ges.

Nya inaktiverade vacciner har blivit tillgängliga sedan det första direktivet offentliggjordes. Dessa användes under utbrott 2008 och 2009 och ledde till kraftigt förbättrad bekämpning av bluetongue. Inaktiverade vacciner föredras nu framför äldre levande vacciner som medförde en viss risk för spridning av viruset.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Den 22 december 2000.

VIKTIGA BEGREPP

* Bluetongue: en icke smittsam, myggburen virussjukdom som drabbar idisslare, främst får. Den yttrar sig genom symtom som sårbildning, lamhet och fertilitetsproblem. Det finns ingen effektiv behandling. Djur som smittats kan dö inom några dagar, och de som överlever kan behöva flera månader för att återhämta sig. Sjukdomen utgör inget hot mot människan.

* Anläggning: jordbruksföretag eller annat företag där man, tillfälligt eller permanent, föder upp eller håller djur av arter som kan smittas av bluetongue.

Mer information finns på sidan om bluetongue på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2000/75/EG

22.12.2000

1.1.2002

EGT L 327, 22.12.2000, s. 74-83

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2008/73/EG

3.9.2008

1.1.2010

EUT L 219, 14.8.2008, s. 40-54

Direktiv 2012/5/EU

22.3.2012

23.9.2012

EUT L 81, 21.3.2012, s. 1-2

Direktiv 2013/20/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUT L 158, 10.6.2013, s. 234-239

Fortlöpande ändringar och korrigeringar till direktiv 2000/75/EG har införlivats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 06.08.2015

Top