Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bluetongue

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bluetongue

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2000/75/EG – regler för bekämpning och utrotning av bluetongue

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet och dess fortlöpande ändringar fastställs detaljerade åtgärder för att bekämpa och utrota sjukdomen bluetongue*, och det beskrivs förfaranden som ska antas i händelse av ett utbrott.

VIKTIGA PUNKTER

  • Misstänkta eller bekräftade fall av viruset bluetongue måste rapporteras till behöriga myndigheter i det EU-land som berörs. Detta måste göras innan andra åtgärder vidtas.
  • Om det finns misstanke om bluetongue ska veterinären sätta flocken under övervakning, utföra en inventering av djuren och anläggningen, genomföra en epidemiologisk undersökning och ålägga förbud mot att förflytta djuren. Veterinären ska även behandla djuren med insekticider och bortskaffa eventuella kroppar.
  • Om sjukdomen bekräftas ska dessa åtgärder utökas till alla anläggningar* inom en radie på 20 km. Dessutom ska en skyddszon förlängas till en radie av minst 100 km runt den smittade anläggningen, där alla djur måste identifieras och inte får lämna zonen. Myndigheten måste inrätta ett epidemiologiskt övervakningsprogram. Ett vaccinationsprogram kan också upprättas inom denna zon.
  • Ett övervakningsområde som sträcker sig minst 50 km utanför skyddsområdet ska inrättas. Samma åtgärder för identifiering och övervakning samt restriktioner för flytt som inom skyddsområdet gäller, men vaccinering förbjuds. Områdena kan utökas eller minskas beroende på förhållandena inom området.
  • Vacciner tillåts efter att en särskild riskbedömning har gjorts och Europeiska kommissionen har informerats om vaccinet. Visst bidrag till omkostnader kan ges.
  • Nya inaktiverade vacciner har blivit tillgängliga sedan ursprungsdirektivet offentliggjordes, och användningen av dem under utbrotten 2008 och 2009 ledde till en anmärkningsvärd förbättring i kontrollen av bluetongue. Inaktiverade vaccin prioriteras nu framför de äldre levande vaccinen som medförde viss risk att sprida viruset.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 22 december 2000. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 1 januari 2002.

Direktiv 2000/75/EG kommer att ersättas av förordning (EU) 2016/429 från och med den 20 april 2021.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Sjukdomen bluetongue: en icke-smittsam, myggburen viral sjukdom hos idisslare, främst får. Symtomen är bl.a. ömma sår, lamhet och reproduktionsproblem. Det finns ingen fungerande behandling, drabbade djur kan dö inom några dagar och för de som överlever kan tillfrisknandet ta flera månader. Sjukdomen är inget hot för människor.
Anläggning: jordbruksföretag eller annat företag där man, tillfälligt eller permanent, föder upp eller håller djur av arter som kan smittas av bluetongue.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2000/75/EC av den 20 november 2000 om fastställande av särskilda bestämmelser om åtgärder för bekämpning och utrotning av bluetongue (EGT L 327, 22.12.2000, s. 74).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2000/75/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa(”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 2008/655/EG av den 24 juli 2008 om godkännande av planen för nödvaccinering mot blåtunga i vissa medlemsstater och fastställande av gemenskapsstödet för 2007 och 2008 (EUT L 214, 9.8.2008, s. 66).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens beslut 2003/845/EG av den 5 december 2003 om skyddsåtgärder avseende bluetongue i samband med import av vissa djur, deras sperma, ägg och embryon från Albanien, f. d. jugoslaviska republiken Makedonien samt Serbien och Montenegro (EUT L 321, 6.12.2003, s. 61).

Senast ändrat 23.10.2017

Top