Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekämpning av Salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekämpning av Salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 2160/2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen syftar till att säkerställa upptäckt och bekämpning av salmonella i varje skede, särskilt under primärproduktionen (i detta sammanhang avel och uppfödning av fjäderfä och andra djur) och i djurfoder, för att minska dess förekomst och risken för folkhälsan.

VIKTIGA PUNKTER

Salmonella är en bakterie som vanligtvis finns i tarmarna hos friska fåglar och däggdjur som kan orsaka en sjukdom som kallas salmonella hos människor genom kontaminerad mat, främst ägg och griskött samt i mindre utsträckning fjäderfäkött. Symptomen är feber, diarré och magkramper.

Tillämpningsområde

Förordningen omfattar

 • mål för minskning av salmonella (och andra smittämnen*),
 • godkännande av kontrollprogram som inrättats av EU-länderna och livsmedels- och foderföretag,
 • bestämmelser om vissa metoder som används för att minska förekomst,
 • bestämmelserna om handel inom EU och import från länder utanför EU av vissa djur och deras produkter.

Det gäller inte primärproduktion för privat användning eller direkt lokal leverans i små mängder.

EU:s mål

Efter samråd med EU-länder har Europeiska kommissionen föreslagit kontrollmål inom primärproduktionen. Dessa uttrycks som den tillåtna högsta procentandelen av infekterade besättningar eller flockar, den lägsta minskning som krävs och den tid inom vilket detta måste uppnås.

EU:s mål som ska nås inom tre år från starten, i respektive år för varje djurgrupp, fastställdes för följande:

 • 2007: Avelsflockar av kycklingar (Gallus gallus).
 • 2008: Värphöns.
 • 2009: Slaktkycklingar.
 • 2010: Kalkoner.

Nationella kontrollprogram

För att uppnå målen måste EU-länderna utarbeta nationella kontrollprogram, som omfattar åtminstone foderproduktion, primärproduktion samt bearbetning och beredning av livsmedel för att

 • upptäcka infektion,
 • definiera myndigheters och livsmedels- och foderföretags ansvar,
 • hantera särskilda kontrollåtgärder, särskilt för att skydda folkhälsan, inklusive hur antimikrobiella ämnen och vacciner används (se kommissionens förordning (EG) nr 1177/2006),
 • utvärdera framsteg och granska vid behov.

Dessa nationella program har godkänts och samfinansieras av Europeiska kommissionen.

Ägg

Kommissionens förordning (EG) nr 1237/2007 ändrade förordning (EG) 2160/2003 och förbjuder utsläppande på marknaden av ägg från flockar av värphöns som är infekterade med viss salmonella.

Andra livsmedel

Längs livsmedelskedjan kompletteras de åtgärder som krävs enligt förordning (EG) nr 2160/2003 med mikrobiologiska kriterier för Salmonella, L. monocytogenes och andra zoonotiska smittämnen eller deras indikatorer, som anges i förordning (EG) nr 2073/2005. Denna innehåller mikrobiologiska kriterier för vissa mikroorganismer och bestämmelser för livsmedelsföretagare i fråga om kraven i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Endast mikrobiologisk provtagning kan inte garantera säkerheten för testade livsmedel, men dessa kriterier ger mål och referenspunkter för att hjälpa livsmedelsföretag och myndigheter att hantera och övervaka säkerheten för livsmedel.

Särskilda garantier försalmonellaför handel till vissa EU-länder

Flockar eller livsmedel måste testas för salmonella före handel till Finland, Sverige och Norge (levande djur, ägg och kött), och Danmark (ägg), med resultaten inkluderade i relevanta EU-hälsointyg.

 • Rådets beslut 95/410/EG om fjäderfä för slakt.
 • Kommissionens beslut 2004/235/EG om värphöns.
 • Kommissionens beslut 2003/644/EG om avelsfjäderfä.
 • Förordning (EG) nr 1688/2005 om vissa köttsorter och ägg.

Importer

För att få officiellt tillstånd att exportera levande fjäderfä, kläckägg eller konsumtionsägg till EU måste icke-EU-länder har likvärdiga kontrollprogram. Sådana godkännande är föremål för kommissionens beslut 2007/843/EG. Livsmedel som exporterats till EU måste uppfylla livsmedelssäkerhetskriterier och likvärdiga garantier måste lämnas när det gäller kriterier för processhygien.

Europeiska och nationella referenslaboratorier

Kommissionen har utsett och finansierar arbetsprogrammet för ett europeiskt referenslaboratorium för vart och ett av de mest relevanta zoonotiska smittämnena. EU-länderna har utsett nationella referenslaboratorier för analys och provtagning av dessa zoonotiska smittämnen.

Rapporter

Information om utvecklingen av förekomsten av livsmedelsburna ämnen hos människor, livsmedel, djur och foder finns på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets webbplats. Av särskilt intresse är det faktum att salmonella bland människor har minskat från nästan 200 000 fall per år 2004 till cirka 90 000 2014.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har tillämpats sedan den 12 juni 2004.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Zoonotiskt smittämne: en bakterie, såsom salmonella, som orsakar infektioner eller sjukdomar som överförs direkt eller indirekt mellan djur och människor, till exempel i kontaminerat livsmedel eller genom kontakt.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 2160/2003 av den 17 november 2003 om bekämpning av salmonella och vissa andra livsmedelsburna zoonotiska smittämnen (EUT L 325, 12.12.2003, s. 1–15).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 2160/2003 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut95/410/EG av den 22 juni 1995 som fastställer regler för mikrobiologisk provtagning i ursprungsanläggningen av fjäderfä för slakt avsedda för Finland och Sverige (EUT L 243, 11.10.1995, s. 25–28).

Konsoliderad version

Kommissionens beslut 2003/644/EG av den 8 september 2003 om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser av avelsfjäderfä och daggamla kycklingar till Finland och Sverige som är avsedda att ingå i flockar av avelsfjäderfä eller fjäderfä för produktion (EUT L 228, 12.9.2003, s. 29–34).

Kommissionens beslut 2004/235/EG av den 1 mars 2004 om fastställande av tilläggsgarantier avseende salmonella för försändelser av värphöns till Finland och Sverige (EUT L 72, 11.3.2004, s. 86–90).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1–54).

Rättelse

Konsoliderad version

Kommissionens förordning (EG) nr 1688/2005 av den 14 oktober 2005 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg (EUT L 271, 15.10.2005, s. 17–28).

Konsoliderad version

Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1–26).

Konsoliderad version

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2006 av den 1 augusti 2006 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 beträffande krav för användningen av särskilda bekämpningsmetoder inom ramen för de nationella programmen för bekämpning av salmonella hos fjäderfä (EUT L 212, 2.8.2006, s. 3–5).

Kommissionens förordning (EG) nr 1237/2007 av den 23 oktober 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och beslut 2006/696/EG när det gäller utsläppande på marknaden av ägg från salmonellainfekterade flockar av värphöns (EUT L 280, 24.10.2007, s. 5–9).

Kommissionens förordning (EG) nr 213/2009 av den 18 mars 2009 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 och förordning (EG) nr 1003/2005 när det gäller kontroll och testning av salmonella i avelsflockar av Gallus gallus och kalkoner (EUT L 73, 19.3.2009, s. 5–11).

Kommissionens förordning (EU) nr 200/2010 av den 10 mars 2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 vad gäller ett unionsmål för minskning av prevalensen av salmonellaserotyper i vuxna avelsflockar av Gallus gallus (EUT L 61, 11.3.2010, s. 1–9).

Konsoliderad version

Kommissionens förordning (EU) nr 517/2011 av den 25 maj 2011 om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 vad gäller ett unionsmål för minskning av prevalensen av vissa serotyper av salmonella hos värphöns av Gallus gallus och om ändring av förordning (EG) nr 2160/2003 och kommissionens förordning (EU) nr 200/2010, 26.5.2011, s. 45–51).

Konsoliderad version

Kommissionens förordning (EU) nr 200/2012 av den 8 mars 2012 om ett unionsmål för minskning av Salmonella enteritidis och Salmonella typhimurium i slaktkycklingflockar, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2160/2003 (EUT L 71, 9.3.2012, s. 31–36).

Konsoliderad version

Senast ändrat 28.07.2016

Top