Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Transmissibel spongiform encefalopati (TSE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Transmissibel spongiform encefalopati (TSE)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 999/2001 – bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

 • I förordningen fastställs regler för att förebygga, kontrollera och utrota transmissibel spongiform encefalopati (TSE)*.
 • Den omfattar produktion, avyttring och i vissa fall export av djur och animaliska produkter.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska kommissionen delar in EU-länder eller regioner efter deras risknivå för bovin spongiform encefalopati (BSE) enligt följande:

 • Nivå 1: försumbar risk
 • Nivå 2: kontrollerad risk
 • Nivå 3: ej fastställd risk

EU-länderna måste införa ett övervakningsprogram, med screening för djur som misstänks vara smittade med BSE eller scrapie*. Ett snabbtest efter djurets död måste också utföras.

Misstänkta djur och andra på anläggningen kan inte förflyttas förrän testet har gett resultat. Om djuren kan ha exponerats någon annanstans kan andra anläggningar komma att övervakas.

När ett fall har bekräftats officiellt vidtas följande åtgärder:

 • En undersökning av sjukdomens ursprung och alla potentiellt smittade djur eller produkter.
 • Den berörda anläggningen ställs under officiell övervakning. Varje förflyttning av djur (eller animaliska produkter) som riskerar att ha smittats måste godkännas.
 • Riskdjur måste avlivas och destrueras fullständigt. Andra bestämmelser gäller för får och getter.

Ersättning betalas ut utan dröjsmål för förlust av djur eller animaliska produkter.

Riskbegränsande åtgärder inbegriper följande:

 • Utfodring av animaliskt protein till idisslare är förbjuden, liksom utfodring av bearbetat animaliskt protein (såsom gelatin och blodprodukter) till något livsmedelsproducerande djur (med undantag för pälsproducerande köttätare som minkar).
 • Specificerat riskmaterial måste avlägsnas från slaktkroppar, även i områden med försumbar BSE-risk. I områden med kontrollerad eller ej fastställd risk får ben från nötkreatur, får eller getter inte användas för framställning av mekaniskt urbenat kött. Det finns särskilda metoder för vissa kroppsdelar, såsom kött från huvud och tunga.
 • Djur avsedda för export eller import måste ha hälsointyg. Liknande bestämmelser gäller för import från länder utanför EU, utom de med försumbar BSE-risk.

Produktions- och inspektionspersonal måste ha grundläggande utbildning i TSE.

För att säkerställa enhetliga vetenskapliga metoder och tillförlitliga resultat måste nationella och europeiska referenslaboratorier inrättas.

EU-länderna måste säkerställa att djur som misstänks vara smittade med TSE anmäls till myndigheterna, och regelbundet informera varandra och kommissionen om sådana fall. De måste också genomföra täta officiella kontroller för att kontrollera att bestämmelserna följs.

Undantag från dessa bestämmelser kan beviljas för att spegla nya vetenskapliga rön.

I ett meddelande från kommissionen från år 2010 konstateras det att EU är nära att utrota BSE hos nötkreatur, men bör fortsätta att övervaka ifall det återuppstår.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 1 juni 2001 och tillämpas från den 1 juli 2001.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

* Transmissibel spongiform encefalopati (TSE) är en grupp dödliga sjukdomar som gör att hjärnvävnad degenererar, vilket ger ett svampliknande utseende.

Dessa inbegriper

 • Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD) hos människor,
 • bovin spongiform encefalopati (BSE) hos nötkreatur,
 • scrapie hos små idisslare, såsom får och getter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1–40)

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 999/2001 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2002/1003/EG av den 18 december 2002 om fastställande av minimikrav för en undersökning av prionproteingenotyper hos fårraser (EGT L 349, 24.12.2002, s. 105–107)

Meddelande från kommissionen: TSE-färdplan (KOM(2005) 322 slutlig av den 15 juli 2005)

Kommissionens beslut 2007/453/EG av den 29 juni 2007 om fastställande av BSE-statusen i medlemsstaterna eller tredjeländer eller regioner i dessa utifrån deras BSE-risk (EUT L 172, 30.6.2007, s. 84–86). Se den konsoliderade versionen.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: TSE-färdplan 2 – Ett strategidokument om transmissibel spongiform encefalopati 2010–2015 (KOM(2010) 384 slutlig av den 16 juli 2010)

Senast ändrat 15.02.2016

Top