Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Djurskydd – skydd för kycklingar som hålls för köttproduktion

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Djurskydd – skydd för kycklingar som hålls för köttproduktion

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2007/43/EG – minimiregler för skydd av slaktkycklingar

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Det syftar till att införa regler för förbättrat djurskydd i anläggningar i Europeiska unionen (EU) där kycklingar hålls för köttproduktion.
 • Dessa regler är utformade för att inte störa konkurrensen i sektorn.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

 • Direktivet gäller kycklingar som hålls för köttproduktion (slaktkycklingar), samt anläggningar som har både avelskycklingar och kycklingar för uppfödning.
 • Direktivet gäller inte för
  • anläggningar med färre än 500 kycklingar,
  • anläggningar med endast avelskycklingar,
  • kläckerier*,
  • kycklingar extensivt uppfödda inomhus eller med tillgång till utomhusvistelse,
  • ekologiskt uppfödda kycklingar.

Regler som gäller för samtliga anläggningar

 • I fjäderfästall där kycklingar hålls måste alla kycklingar ha lämplig tillgång till
  • dricksvattenanordningar,
  • foder,
  • torrt och luckert strö.
 • Byggnaderna måste ha lämplig belysning under ljusperioderna och tillräcklig ventilation.
 • Alla kycklingar som hålls i anläggningarna måste inspekteras minst två gånger om dagen.
 • Kycklingar som är svårt skadade eller har dålig hälsa måste behandlas eller omedelbart avlivas.
 • Operationsingrepp som utförs i andra syften än medicinsk behandling är i allmänhet förbjudna. Näbbtrimning och kastrering är endast tillåtet i vissa fall.
 • Ägaren eller djurhållaren måste föra en journal för varje fjäderfästall på sin anläggning:
  • Antal kycklingar som sätts in och finns kvar efter att kycklingar avlägsnats för försäljning och slakt.
  • Tillgänglig area.
  • Kycklingarnas ras eller typ av hybrid.
  • Dödlighetssiffran.

Beläggningsgrad *

 • EU-länderna måste säkerställa att den maximala beläggningsgraden på en anläggning eller i ett fjäderfästall på en anläggning inte vid något tillfälle överstiger 33 kg/m2.
 • En högre beläggningsgrad på max 39 kg/m2 är tillåtet om ägaren eller djurhållaren följer kraven som föreskrivs i bilaga II till direktivet (miljöfaktorer). Ägaren eller djurhållaren måste förse de behöriga myndigheterna med särskild dokumentation innehållande tekniska uppgifter om anläggningen och dess utrustning.
 • Sådana anläggningar med hög beläggningsgrad måste vara försedda med ventilations-, uppvärmnings- och kylsystem för att upprätthålla lämplig temperatur, fuktighet och koncentrationer av CO2 och NH3.
 • I vissa undantagsfall, som definieras i bilaga V, kan beläggningsgraden höjas till max 42 kg/m2.

Utbildning

 • Personer som handhar kycklingar måste inneha ett intyg på att de har slutfört en godkänd utbildningskurs eller har erfarenhet som motsvarar sådan utbildning. Utbildningskurserna måste omfatta följande djurskyddsaspekter:
  • Kraven på beläggningsgrad för anläggningar.
  • Djurfysiologi.
  • Hantering av kycklingar och att ge akutvård.
  • Förebyggande smittskydd.
 • EU-länderna måste uppmuntra till utveckling och distribution av riktlinjer för goda djurhållningsrutiner.

Inspektioner

Nationella myndigheter måste utföra regelbundna inspektioner av anläggningar för att säkerställa att direktivet efterlevs. Varje år måste de lämna in en rapport till Europeiska kommissionen om de inspektioner som utförts och en lista över åtgärder som vidtagits för att bemöta eventuella djurskyddsproblem som påträffats.

Kontroll och uppföljning på slakterier

Genom kontroll på slakterier säkerställs att antalet slaktkycklingar som är döda vid ankomsten journalförs. Tecken på dåliga djurskyddsförhållanden kan upptäckas vid inspektioner efter slakt. Om sådana tecken framkommer måste anläggningen och de behöriga myndigheterna vidta lämpliga åtgärder.

Rapport

 • På senare år har ett stort antal egenskaper i ämnesomsättning och beteende hos slaktkycklingar modifierats genom genetiskt urval, vilket lett till olika problem med välbefinnandet. Detta omfattar ben och rörelse, plötsliga dödsfall och hudsjukdomar som kontaktdermatit. 2016 offentliggjorde kommissionen en rapport där man tittade på hur genetiska parametrar påverkar identifierade brister som leder till dålig hälsa för kycklingar. Slutsatsen blev att
  • uppfödarna undan för undan håller på att ta mer hänsyn till egenskaper som gäller kycklingars hälsa och välbefinnande i sina urvalsprogram,
  • den aktuella lagstiftningen ombesörjer ett kontrollsystem för djurhälsoindikatorer i kommersiella förhållanden, som skulle kunna användas ytterligare vid genetiskt urval.

Ständigt utskott

Den ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder bistår Europeiska kommissionen i att genomföra detta direktiv.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 1 augusti 2007. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 30 juni 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Kläckeri: en byggnad där ägg från fjäderfä kläcks, ofta under artificiella förhållanden med äggkläckningsmaskiner.

Beläggningsgrad: den totala levande vikten för kycklingar som finns i en byggnad samtidigt per kvadratmeter tillgänglig area.

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2007/43/EG av den 28 juni 2007 om fastställande av minimiregler för skydd av slaktkycklingar (EUT L 182, 12.7.2007, s. 19–28).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om konsekvenserna av genetiskt urval för slaktkycklingars välbefinnande (COM(2016) 182 final, 7.4.2016).

Senast ändrat 09.01.2017

Top