Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Säkra livsmedel och foder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Säkra livsmedel och foder

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 178/2002 – allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning samt inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och förfaranden för livsmedelssäkerhet

SAMMANFATTNING

Förordningen har utformats i syfte att säkerställa kvalitet för livsmedel, vare sig de är avsedda som människoföda eller foder.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen stärks bestämmelserna för livsmedels- och fodersäkerhet i EU. Man inrättar även Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), som tillhandahåller stöd för vetenskaplig undersökning och utvärdering av livsmedel och foder.

Förordningen omfattar inte primärproduktion för privat enskilt bruk eller hantering av livsmedel i hemmet.

VIKTIGA PUNKTER

Inga livsmedel som anses vara skadliga för hälsan eller otjänliga som föda får saluföras. Följande faktorer tas i beaktande:

Konsumenternas normala användningsförhållanden av livsmedlen.

Informationen som ges till konsumenterna.

Livsmedlets kortsiktiga och långsiktiga effekter på hälsan.

Kumulativa toxiska effekter.

Särskild känslighet hos vissa konsumentgrupper, t.ex. barn.

Om ett icke säkert livsmedel eller foder ingår i ett parti, antar man att hela partiet inte är säkert.

Livsmedelslagstiftningen gäller för alla led i livsmedelskedjan – från produktion, bearbetning, transport och distribution till leverans. I synnerhet livsmedelsföretag ska

säkerställa spårbarhet när det gäller livsmedel, foder och livsmedelsproducerande djur i alla led i produktions- och distributionskedjan,

omedelbart dra tillbaka livsmedel eller foder från marknaden, eller återkalla varor som redan levererats, om dessa anses skadliga för hälsan,

informera behöriga myndigheter och även konsumenterna vid behov.

Myndigheten tillhandahåller vetenskapligt och tekniskt stöd till Europeiska kommissionen och EU-länderna på alla områden som omfattar livsmedelssäkerhet. Den ansvarar även för att samordna riskbedömningar, identifiera nya risker och ge råd om riskhantering.

Om en hälsoriskanalys visar på risk kan EU-länderna och kommissionen anta provisoriska förebyggande åtgärder med en hög hälsoskyddsnivå.

Systemet för snabb varning (RASFF) utgör en möjlighet för EU-länderna, kommissionen och myndigheten att snabbt få och utbyta information om

åtgärder för att begränsa spridningen av eller dra tillbaka ett livsmedel,

åtgärder som har vidtagits för att kontrollera användningen av livsmedlet,

avvisning av ett parti med importerade livsmedel.

Denna information ska även vid behov göras tillgänglig för allmänheten.

När livsmedel eller foder innebär en allvarlig och ohanterlig risk för hälsan och miljön kan kommissionen vidta nödskyddsåtgärder, som att avbryta handeln med eller importen av produkten. EU-länderna får vidta liknande åtgärder om kommissionen inte vidtar några.

Tillsammans med myndigheten och EU-länderna ska kommissionen utarbeta en allmän riskhanteringsplan för situationer då standardskyddsåtgärderna för nödsituationer inte räcker till. När ett sådant fall upptäcks ska kommissionen omedelbart upprätta en krisenhet för att fastställa alternativen som finns för att skydda människors hälsa.

EU syftar även till att skydda konsumenter från bedrägliga eller vilseledande förfaranden inom handel med livsmedel, t.ex. livsmedelsförvanskning, och att göra det möjligt för konsumenter att fatta välgrundade beslut om livsmedel.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den trädde i kraft den 21 februari 2002.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1–24)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 178/2002 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004 av den 23 december 2004 om genomförandebestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 vad gäller nätverkssamarbetet mellan organisationer som är verksamma på de områden som omfattas av uppdraget för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EUT L 379, 24.12.2004, s. 64–67)

Kommissionens beslut 2004/478/EG av den 29 april 2004 om antagandet av en allmän plan för krishantering på området för livsmedel och foder (EUT L 212, 12.6.2004, s. 60–68)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 226, 25.6.2004, s. 83–127). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 25.11.2015

Top