Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationell handel med farliga kemikalier

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationell handel med farliga kemikalier

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 2006/730/EG – förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier i handeln

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom beslutet säkerställs EU:s godkännande av och deltagande i Rotterdamkonventionen efter att Europeiska unionens domstol ogiltigförklarade det ursprungliga beslutet på rättslig grund. Konventionen föreskriver ett förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.

VIKTIGA PUNKTER

Konventionen innebär följande:

Reglering av importen och exporten av omkring 47 farliga kemikalier och bekämpningsmedel.

Krav på att importörer förhandsgodkänner de kemikalier som omfattas av konventionen innan dessa får exporteras.

Upprättande av ett förfarande för utbyte av information om de beslut som fattats av importerande länder.

Krav på att varje part i konventionen utser en nationell myndighet som ska säkerställa att konventionen tillämpas till fullo.

Frågeställning till varje part huruvida den godkänner att kemikalier och bekämpningsmedel som omfattas av konventionen importeras.

Krav på att de exporterande parterna ser till att de berörda kemikalierna inte exporteras om det importerande landet inte har gett sitt formella godkännande.

Begäran till parter som har förbjudit eller kraftigt begränsat en kemikalie att underrätta konventionens sekretariat om sitt beslut.

Föreskrivet utbyte av vetenskaplig, teknisk, ekonomisk och juridisk information om de kemikalier som omfattas av konventionen och erbjuder möjlighet till tekniskt stöd åt utvecklingsländer när det gäller reglering av kemikalier.

Tillåtelse till en part att lämna konventionen ett år efter det att begäran om utträde tagits emot.

Konventionen omfattar inte narkotiska droger, radioaktivt material, avfall, kemiska vapen, livsmedel och livsmedelstillsatser, genmodifierade organismer eller kemikalier som exporteras i forskningssyfte.

BAKGRUND

Den 10 januari 2006 meddelade EU-domstolen sin dom i mål C-94/03. Europeiska kommissionen hade väckt talan mot rådet och bett domstolen att ogiltigförklara rådets beslut 2003/106/EG, där Rotterdamkonventionen godkänts å EU:s vägnar.

Kommissionen hävdade att beslutet skulle ha antagits enbart med stöd av den artikel i fördraget som rörde den gemensamma handelspolitiken (dåvarande artikel 133 i Amsterdamfördraget) och inte med stöd av artikel 175 i samma fördrag, vilken rörde miljöpolitiken.

Domstolen fastställde att båda artiklarna var nödvändiga för att tillhandahålla den rättsliga grunden och ogiltigförklarade rådets ursprungliga beslut. Med det nya beslutet, som trädde i kraft när det gamla beslutet antogs, säkerställer man att det inte uppstår något rättsligt tomrum.

RÄTTSAKT

Rådets beslut 2006/730/EG av den 25 september 2006 om ingående, på Europeiska gemenskapens vägnar, av Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (EUT L 299, 28.10.2006, s. 23–25)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier (EUT L 201, 27.7.2012, s. 60–106)

Fortlöpande ändringar av förordning nr 649/2012 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 05.10.2015

Top