Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Licenssystem för import av timmer till EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Licenssystem för import av timmer till EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I Flegt-förordningen (EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog) upprättas ett system med licenser för att försäkra att trä som importeras till EU skördas lagligt.

Den kompletterar förordning (EU) nr 995/2010 som syftar till att bekämpa olaglig skogsavverkning.

VIKTIGA PUNKTER

Denna förordning gäller för import av trävaruprodukter som förtecknas i bilagorna II och III från partnerländer som förtecknas i bilaga I.

Deltagande i licenssystemet sker genom frivilliga partnerskapsavtal med trävaruproducerande länder som vill underteckna sådana överenskommelser. I varje frivilligt partnerskapsavtal anges den överenskomna tidsplanen och åtagandena.

Exporterande länder som undertecknar ett frivilligt partnerskapsavtal måste utveckla ett kontrollsystem för sina trävaror.

Alla timmertransporter från länder som har undertecknat ett frivilligt partnerskapsavtal måste åtföljas av en Flegtlicens som intygar överensstämmelse med kraven i licenssystemet. Utan en Flegtlicens kan timmertransporter inte komma in på EU-marknaden.

Vid tvivel om giltigheten av en Flegtlicens vid en EU-gräns måste de behöriga myndigheterna begära ytterligare kontroll, vilken ska göras av den myndighet som utfärdade licensen (kostnaderna för kontrollen betalas av importören om inte EU-landet i fråga beslutar något annat). Tullmyndigheterna får skjuta upp frigörandet av timmer om de tror Flegtlicensen att inte är giltig.

EU-länderna måste avgöra vilka sanktioner som ska tillämpas för brott mot denna förordning.

Varje år före den 30 april måste EU-länderna lämna in en rapport till Europeiska kommissionen som anger

mängden trävaruprodukter som importeras till deras territorium enligt Flegtlicenssystemet,

antalet mottagna licenser,

antalet fall och mängder av timmer och trävaror som importerats utan en Flegtlicens (dvs. förbjuden import).

Förordning (EU) nr 657/2014 ändrade förordning (EG) nr 2173/2005 när det gäller delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter som ska ges kommissionen.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen trädde i kraft den 30 december 2005.

BAKGRUND

Licenssystemet Flegt föreslogs först 2003 i EU:s handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog. Den handlingsplanen syftar till att bekämpa olaglig skogsavverkning och förbättra utbudet och efterfrågan på lagligt avverkat timmer. Den riktades främst mot Centralafrika, Ryssland, Sydostasien och delar av Sydamerika.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om skogar.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 347, 30.12.2005, s. 1–6)

Fortlöpande ändringar av direktiv (EG) nr 2173/2005 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23–34)

Senast ändrat 10.11.2015

Top