Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Industriutsläpp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Industriutsläpp

För att kontrollera industriernas utsläpp har EU tagit fram en allmän ram som bygger på integrerad tillståndsgivning. Detta innebär att man i tillstånden måste ta hänsyn till en anläggnings fullständiga miljöprestanda, för att undvika att föroreningar övergår från ett medium, t.ex. luft, vatten och mark, till ett annat. Prioritet ska ges till att förebygga föroreningar genom att ingripa vid källan och säkerställa ett varsamt utnyttjande och hantering av naturresurser.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar).

SAMMANFATTNING

För att kontrollera industriernas utsläpp har EU tagit fram en allmän ram som bygger på integrerad tillståndsgivning. Detta innebär att man i tillstånden måste ta hänsyn till en anläggnings fullständiga miljöprestanda, för att undvika att föroreningar övergår från ett medium, t.ex. luft, vatten och mark, till ett annat. Prioritet ska ges till att förebygga föroreningar genom att ingripa vid källan och säkerställa ett varsamt utnyttjande och hantering av naturresurser.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet är en omstöpning av sju tidigare lagstiftningar om industriutsläpp, och i det fastställs regler för att förebygga och kontrollera utsläpp i luft, vatten och mark och undvika avfallsbildning från stora industriella anläggningar.

VIKTIGA PUNKTER

  • Lagstiftningen omfattar följande industriverksamheter: energi, produktion och omvandling av metaller, mineraler, kemikalier, avfallshantering och andra sektorer som pappersmasse- och pappersproduktion, slakthus och intensiv uppfödning av fjäderfä och svin.
  • Alla anläggningar som omfattas av direktivet måste förebygga och minska föroreningar genom att tillämpa bästa tillgängliga teknik (*) (BAT), effektiv energianvändning, förebyggande och hantering av avfall samt åtgärder för att förebygga olyckor och begränsa deras konsekvenser.
  • Anläggningarna får endast drivas om de innehar tillstånd, och de måste följa de villkor som fastställs där.
  • De slutsatser om BAT som antagits av kommissionen fungerar som referens för att sätta upp villkoren för tillstånd. Utsläppsgränsvärden måste sättas på en nivå där det säkerställs att förorenande utsläpp inte överstiger de nivåer som förknippas med användning av BAT. Gränsvärdena får dock överstiga dessa värden om det bevisas att detta skulle leda till oproportionerliga kostnader jämfört med miljöfördelarna.
  • Behöriga myndigheter behöver utföra regelbundna inspektioner av anläggningarna.
  • Allmänheten måste ges ett tidigt tillfälle att delta i tillståndsprocessen.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om industriutsläpp.

VIKTIGT BEGREPP

(*) Bästa tillgängliga teknik (BAT): den mest verkningsfulla teknik för att förebygga eller minska utsläpp som är tekniskt och ekonomiskt genomförbar i sektorn.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/75/EU

6.1.2011

7.1.2013

EUT L 334, 17.12.2010, s. 17-119

En korrigering till direktiv 2010/75/EG har integrerats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 30.06.2015

Top