Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bevarande av vilda fåglar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bevarande av vilda fåglar

Populationerna av många arter av vilda flyttfåglar och vilda inhemska fåglar i Europa är på nedgång. Europeiska unionen har infört politik för att vända denna tendens, genom att förbjuda vissa vanor och införa åtgärder för skydd och skötsel av livsmiljöer (habitat).

HÄNVISNINGAR

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7-25)

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1-18)

SAMMANFATTNING

Populationerna av många arter av vilda flyttfåglar och vilda inhemska fåglar i Europa är på nedgång. Europeiska unionen har infört politik för att vända denna tendens, genom att förbjuda vissa vanor och införa åtgärder för skydd och skötsel av livsmiljöer (habitat).

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet försöker man bevara alla vilda fåglar i EU. Detta ska göras genom att sätta upp regler för hur de skyddas, sköts och kontrolleras. Det omfattar fåglar, deras ägg, bon och livsmiljöer.

VIKTIGA PUNKTER

EU-länderna måste vidta åtgärder för att bibehålla eller återställa populationerna av hotade arter till en nivå som är i linje med ekologiska, vetenskapliga och kulturella krav, samtidigt som de tar hänsyn till ekonomiska krav och rekreationsbehov.

Åtgärder måste sättas in för att bevara, bibehålla eller återställa en tillräcklig mångfald och tillräckligt stora livsmiljöer (habitat)* för alla fågelarter. Dessa åtgärder innebär huvudsakligen

 • att skapa skyddade områden,
 • att underhålla och sköta livsmiljöer inom och utanför de skyddade områdena, och
 • att återställa förstörda biotoper* och skapa nya.

Vissa arter, som finns förtecknade i bilaga I, är föremål för särskilda åtgärder beträffande deras livsmiljöer, för att säkerställa överlevnad. Dit räknas arter som

 • löper risk att dö ut,
 • är sårbara för förändringar i livsmiljön,
 • finns i litet antal eller i begränsad lokal utbredning, eller
 • är i behov av särskild uppmärksamhet på grund av den särskilda karaktären hos deras livsmiljö.

EU-länderna måste skapa särskilda skyddsområden för hotade arter och flyttfåglar, belägna i fåglarnas naturliga utbredningsområde (d.v.s. där de förekommer naturligt) och med förhållanden som är gynnsamma för deras överlevnad. Våtmarker uppmärksammas särskilt. De särskilda skyddsområdena ingår i nätverket Natura 2000 med skyddade ekologiska platser.

Genom direktivet inrättas även allmänt skydd för alla arter av vilda fåglar i EU. I synnerhet är det förbjudet

 • att avsiktligt döda eller fånga vilda fåglar,
 • att skada bon,
 • att ta eller behålla ägg,
 • att avsiktligt störa fåglarna så att bevarandet riskeras, och
 • att handla med eller förvara levande eller döda fåglar som det är förbjudet att jaga.

EU-länderna måste främja forskning till förmån för skötsel, skydd och förståndig exploatering (t.ex. att se till att jakt är begränsad till att hålla populationen av arten på en tillfredsställande nivå) av vilda fåglar i Europa.

Vissa fåglar, som är så pass många i antal att det tillåts, får jagas om vissa principer observeras:

 • Antalet tagna fåglar får inte äventyra de tillfredsställande populationsnivåerna.
 • Arterna får inte jagas under häcknings- eller uppfödningsperioder.
 • Flyttfågelarter får inte jagas just när de återvänder till sina uppfödningsmarker.
 • Storskaliga eller icke-selektiva metoder för dödande är förbjudna.

BAKGRUND

År 2015 utfärdade Europeiska kommissionen för andra gången en rapport om bevarandestatus enligt EU:s fågeldirektiv, där en jämförande bedömning kunde göras. Enligt rapporten, och en liknande rapport enligt habitatdirektivet, har kunskapen om status och trender för skyddade arter och livsmiljöer förbättrats. Vissa arter och livsmiljöer visar tecken på återhämtning, och det finns tydliga tecken på att nätverket Natura 2000 spelar en viktig roll i att stabilisera livsmiljöer och arter, i synnerhet när åtgärder har införts i tillräcklig omfattning.

Se mer information om natur och biologisk mångfald på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Livsmiljö (habitat): ett naturområde eller en typ av miljö där en viss sorts djur eller växt normalt lever.

* Biotop: ett område med enhetliga miljöförhållanden som utgör levnadsutrymme för en viss kombination av djur och växter.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Lagstiftningen antogs från början 1979 (rådets direktiv 79/409/EEG) och skulle införlivas i EU-ländernas lagstiftning senast den 7 april 1981. Direktiv 79/409/EEG ersattes 2009 av en kodifierad version (direktiv 2009/147/EG).

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet: Tillståndet för naturen i Europeiska unionens rapport om tillstånd och trender för naturtyper och arter som omfattas av fågel- och habitatdirektiven under perioden 2007-2012 i enlighet med kraven i artikel 17 i habitatdirektivet och artikel 12 i fågeldirektivet (COM(2015) 219 final, 20.5.2015)

Senast ändrat 24.09.2015

Top