Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bättre miljöprestanda: EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bättre miljöprestanda: EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas)

Europeiska unionens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) syftar till att uppmuntra företag och andra organisationer att ständigt förbättra sin miljöprestanda. Den är öppen för alla organisationer inom eller utanför EU, spänner över alla ekonomiska och tjänstesektorer och gäller över hela världen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen inrättas den frivilliga Emas-ordningen. Emas ska vara huvudledningssystem för användare som vill utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöprestanda.

VIKTIGA PUNKTER

För att få Emas-registrering måste en organisation

  • genomföra en översyn av alla miljöaspekter av sin verksamhet och sina produkter och tjänster,
  • anta en miljöpolicy som innehåller ett åtagande att följa all relevant lagstiftning och att uppnå ständiga förbättringar,
  • utveckla ett program med information om specifika mål och detaljerade miljömål,
  • upprätta ett effektivt ledningssystem för att uppnå sin miljöpolicy och säkerställa ständiga förbättringar,
  • genomföra en miljörevision för att bedöma det gällande ledningssystemet och dess övergripande överensstämmelse med organisationens politik och program,
  • tillhandahålla en miljöredovisning av organisationens prestanda i jämförelse med dess mål, samt de framtida åtgärder som ska vidtas.

Miljöutredningen, -ledningssystemet, -revisionen och -redovisningen måste godkännas av en ackrediterad miljökontrollant.

Den validerade redovisningen registreras och görs tillgänglig för allmänheten.

En organisation som slutför alla dessa steg kan använda Emas logotyp på sina brevpapper, produkter, aktiviteter och tjänster för att visa sitt engagemang för att förbättra sin miljöprestanda.

BAKGRUND

Emas kan stärka registrerade organisationers prestanda, ge kostnadsbesparingar och skapa en positiv image. Vid halvårsskiftet 2015 var över 4 000 organisationer och cirka 7 500 anläggningar Emas-registrerade över hela världen, såväl multinationella företag och mindre företag som offentliga myndigheter.

Europeiska kommissionen använder Emas för att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten, bland annat genom att använda naturresurserna mer effektivt, minska CO2-utsläppen, förebygga, återvinna och återanvända avfall, genom en miljöanpassad offentlig upphandling och genom att främja en hållbar rörlighet.

Mer information finns på sidan om Emas på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1221/2009

11.1.2010

-

EUT L 342, 22.12.2009, s. 1-45

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158, 10.6.2013, s. 1-71

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2013/131/EU av den 4 mars 2013 om upprättande av en användarhandledning om hur man ska gå till väga för att delta i Emas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) (EUT L 76, 19.3.2013, s. 1-39).

Senast ändrat 19.06.2015

Top