Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ämnen som bryter ned ozonskiktet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ämnen som bryter ned ozonskiktet

För att skydda människors hälsa och miljön har EU fasat ut ämnen som bryter ned ozonskiktet. För att uppnå detta har EU förbjudit produktion och försäljning av de farligaste ämnena, som klorfluorkarboner (CFC), och etablerat rutiner för andra.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den innehåller bestämmelser om produktion, import, export, försäljning, användning, återvinning, återanvändning, regenerering och destruktion av ämnen som skadar ozonskiktet. Den fastställer rapporteringskrav och åtgärder för produkter och utrustning som använder dessa ämnen. Det har ändrats något tre gånger.

VIKTIGA PUNKTER

  • Som en allmän regel är det förbjudet att tillverka och sälja kontrollerade substanser, såsom haloner (för att släcka bränder), metylbromid (för att bekämpa skadedjur) och klorfluorkolväten (används i kylskåp och luftkonditioneringssystem), vars tillverkning eller användning regleras.
  • Vissa undantag är enligt tydliga villkor tillåtna, om de t.ex. används som råmaterial, som agens eller för laboratorie- eller analysändamål.
  • Användning av metylbromid har varit förbjudet sedan mars 2010, med undantag under akuta karantäner för att förhindra spridning av sjukdomar eller skadedjur. I samtliga sådana fall måste kommissionen ge sitt tillfälliga tillstånd.
  • Brandskyddssystem och brandsläckare som innehåller haloner får användas under vissa omständigheter. Alternativ blir alltmer tillgängliga, och förordning 744/2010 innehåller närmare slutdatum. Dessa sträcker sig från 2013 till 2040, beroende på användning av halon.
  • Import och export av kontrollerade ämnen och produkter som innehåller dem är i huvudsak förbjudna. Om de tillåts finns det ett licenssystem. År 2013 gjorde kommissionen detta flexiblare för haloner som används i flygplan.
  • Det måste finnas återvinningssystem för att förstöra, återanvända eller återvinna kontrollerade ämnen som används i kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, eller brandskyddssystem som innehåller lösningsmedel.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med 1 januari 2010.

VIKTIGA BEGREPP

Råmaterial: kontrollerade ämnen eller nya ämnen som bearbetas kemiskt i en process där de helt förändras från sin ursprungliga sammansättning och vilkas utsläpp är obetydliga.

Agens: kontrollerade ämnen som används som kemisk agens i tillämpningar som anges i bilaga III.

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1005/2009

20.11.2009

Inte tillämpligt, förordningen är direkt tillämplig. EU-länderna är emellertid skyldiga att definiera minimikrav för personalens kvalifikationer (1.1.2010) och att fastställa regler om sanktioner (30 juni 2011).

EUT L 286, 31.10.2009, s. 1-30

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 744/2010

8.9.2010

-

EUT L 218, 19.8.2010, s. 2-8

Förordning (EG) nr 1087/2013

25.11.2013

-

EUT L 293, 5.11.2013, s. 28

Förordning (EG) nr 1088/2013

25.11.2013

-

EUT L 293, 5.11.2013, s. 29-30

Efterföljande ändringar och korrigeringar till förordning nr 1005/2009 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

Senast ändrat 02.04.2015

Top