Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Återvinning av bensinångor på bensinstationer för renare luft

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Återvinning av bensinångor på bensinstationer för renare luft

Bensinångor som släpps ut vid tankning av motorfordon är skadliga för människors hälsa och för miljön. Genom ett direktiv från 2009 vidtar Europeiska unionen (EU) åtgärder för att återvinna sådana ångor.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer

SAMMANFATTNING

Bensinångor som släpps ut vid tankning av motorfordon är skadliga för människors hälsa och för miljön. Genom ett direktiv från 2009 vidtar Europeiska unionen (EU) åtgärder för att återvinna sådana ångor.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet säkerställs återvinning av skadliga bensinångor som annars skulle släppas ut vid tankning av motorfordon på en bensinstation. Bensinpumparna på många bensinstationer i EU behöver utrustas för att återvinna denna ånga.

VIKTIGA PUNKTER

  • Detta direktiv gäller för nya bensinstationer och bensinstationer som genomgått större renovering, och som har en årsomsättning på mer än 500 m3 bensin, samt bensinstationer med en årsomsättning på mer än 100 m3 och som är belägna i bostadsområden. De är skyldiga att installera system för återvinning av bensinångor steg II.
  • Stora bensinstationer som har en årsomsättning på 3 000 m3 måste installera system för återvinning av bensinångor senast 2018.
  • Utrustningen måste vara certifierad av tillverkaren i enlighet med aktuella tekniska standarder, och måste kunna fånga upp minst 85 procent av bensinångorna.
  • Effektiviteten för utrustningen för återvinning av bensinångor ska testas en gång varje år, eller vart tredje år om bensinstationen har automatisk övervakningsutrustning.
  • Bensinstationer som installerar återvinningsutrustning måste meddela kunderna om utrustningen genom att sätta fast en skylt, dekal eller annan upplysning på eller runt bensinpumpen.
  • De testmetoder och standarder som används för att avgöra effektiviteten för systemen är harmoniserade enligt direktiv 2014/99/EU.

BAKGRUND

Bensin är en komplicerad blandning av flyktiga organiska föreningar som lätt avdunstar i luften, där de bidrar till åtskilliga föroreningsproblem. Det rör sig bl.a. om höga nivåer av giftig bensen i omgivningsluften och om fotokemisk bildning av ozon, som är en luftförorening som orsakar luftvägssjukdomar som t.ex. astma. Ozon är dessutom en växthusgas.

Se mer information om lagring och distribution av bensin på Europeiska kommissionens webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2009/126/EG

31.10.2009

1.1.2012

EUT L 285, 31.10.2009, s. 36-39

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2014/99/EU

12.11.2014

12.5.2016

EUT L 304, 23.10.2014, s. 89-90

Senast ändrat 11.08.2015

Top