Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekämpa olaglig avverkning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekämpa olaglig avverkning

Olaglig avverkning (*) är ett globalt program med betydande negativa följder för ekonomin, miljön och samhället. För att bekämpa detta hot har Europeiska unionen antagit en lag.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.

SAMMANFATTNING

Olaglig avverkning (*) är ett globalt program med betydande negativa följder för ekonomin, miljön och samhället. För att bekämpa detta hot har Europeiska unionen antagit en lag.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den förbjuder att timmer från olaglig avverkning släpps ut på marknaden i EU, och i den fastställs förutsättningar för marknadsföring av timmer och timmerprodukter i EU.

VIKTIGA PUNKTER

  • I förordningen krävs att ”verksamhetsutövare” som släpper ut timmerprodukter på EU-marknaden för första gången utövar ”tillbörlig aktsamhet” (*) för att säkerställa att de tillhandahåller produkter som är tillverkade av timmer som avverkats lagligt. För detta ändamål måste verksamhetsutövarna använda ett system för tillbörlig aktsamhet.
  • Verksamhetsutövarna kan upprätta sina egna system för tillbörlig aktsamhet, eller använda ett som skapas av en övervakningsorganisation.
  • Övervakningsorganisationer är erkända som sådana av Europeiska kommissionen. Deras roll är att hjälpa verksamhetsutövarna att följa kraven i förordningen.
  • För att göra det lättare att spåra timmerprodukter måste alla handlare som köper och säljer timmer på marknaden föra register över sina leverantörer och kunder.
  • Förordningen, som gäller både för timmer som avverkats i EU och för importerat timmer, omfattar en stor mängd timmerprodukter som står förtecknade i bilagan och överensstämmer med unionens tullkodex.
  • I förordningen anses timmer/timmerprodukter komma från laglig avverkning om de har en FLEGT-licens (Forest Law Enforcement, Governance and Trade [Skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel]) (upprättas i och med förordning (EG) nr 2173/2005), eller ett Cites-tillstånd (förordning (EG) nr 338/97).
  • Förfarandet med att erkänna och dra tillbaka erkännande av dessa tillsynsorganisationer utökas i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012, medan detaljerade regler om systemet för tillbörlig aktsamhet beskrivs i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012.

BAKGRUND

Olaglig avverkning är ett genomgripande problem för miljön, ekonomin och samhället. Det bidrar till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förlorade vinster, konflikter (ibland väpnade) om mark och resurser, samt korruption.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om olaglig avverkning.

VIKTIGA BEGREPP

(*) Olaglig avverkning: avverkning av timmer i strid mot lagarna i avverkningslandet.

(*) Tillbörlig aktsamhet: ett utövande av riskhantering för att minimera risken att timmer från olaglig avverkning (eller produkter som innehåller det) erbjuds till försäljning på EU:s marknad.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 995/2010

2.12.2010

-

EUT L 295, 12.11.2010, s. 23-34

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 115, 27.4.2012, s. 12-16).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 177, 7.7.2012, s. 16-18).

Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 347, 30.12.2005, s. 1-6).

Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 277, 18.10.2008, s. 23-29).

Senast ändrat 13.05.2015

Top