Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s strategi för Östersjöområdet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s strategi för Östersjöområdet

Syftet med meddelandet är att lägga fram en övergripande EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR). Strategin ska stärka samarbetet i regionen för att man ska kunna ta itu med de gemensamma problemen och främja en ekologiskt ansvarsfull ekonomisk utveckling.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet (KOM(2009) 248 slutlig, 10.6.2009)

SAMMANFATTNING

VAD ÄR SYFTET MED DETTA MEDDELANDE?

Syftet med meddelandet är att lägga fram en övergripande EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR). Strategin ska stärka samarbetet i regionen för att man ska kunna ta itu med de gemensamma problemen och främja en ekologiskt ansvarsfull ekonomisk utveckling.

VIKTIGA ASPEKTER

Strategin omfattar EU-länderna kring Östersjön (Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen, Polen och Sverige).

Fokus ligger på tre huvudmål:

1.

Rädda havsmiljön: Detta mål har att göra med Östersjöns sårbarhet för bland annat eutrofiering (när det finns för mycket näringsämnen i vattnet som leder till att alger växer explosionsartat), förorening och överfiske, något som ställer höga krav på samarbetet i regionen. Målet handlar även om att uppnå god miljöstatus och biologisk mångfald i havet och att göra Östersjöregionen till en föregångsregion för ren och säker sjöfart.

2.

Länka samman regionen genom att skapa fler sammankopplade energi- och transportsystem i länderna i regionen, inklusive i de mest avlägsna delarna (norra Finland och Sverige). Målet kan även uppnås genom konkret samarbete för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet som människosmuggling.

3.

Öka välståndet genom att avlägsna hindren på den inre marknaden kring Östersjön, utveckla de gemensamma ekonomiska, kulturella och turistrelaterade grunderna och främja innovation genom det gemensamma forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön (Bonus).

Makroregional strategi

De här tre målen är uppdelade i flera projekt som genomförts i politikområden i form av makroregionala åtgärder. Åtgärderna ska bidra till att man tar itu med de gemensamma utmaningar som regionen står inför (skapa hållbar miljö, öka regionens välstånd, förbättra tillgängligheten och attraktiviteten och säkerställa säkerhet och trygghet).

De genomförda åtgärderna ger därför effekter inom hela regionen och inte bara inom de berörda ländernas gränser.

Åtgärderna kan se ut på följande sätt:

Flaggskeppsprojekt för att bland annat främja ren sjöfart och tillväxten för små och medelstora företag.

Gemensamma initiativ av flera länder i regionen för att främja nätverkande och interkonnektivitet.

Interventionsmetoder

De europeiska strukturfonderna och Europeiska investeringsfonden (EIF) för 2014-2020 är de huvudsakliga finansieringskällorna för strategin. Åtgärderna och projekten inom ramen för strategin och dess handlingsplan kan dock finansieras på många andra sätt (Horisont 2020, Bonus-programmet, Life-programmet, utbildnings- och kulturprogram, Interreg-programmet för Östersjöregionen etc.) samt nationella, regionala och privata källor.

Åtgärder och projekt på området för transport, energi samt informations- och kommunikationsteknik kan också vara berättigade till stöd från Fonden för ett sammanlänkat Europa. Dessutom skulle vissa stora projekt kunna finansieras genom bidrag från internationella finansinstitut som Europeiska investeringsbanken och Nordiska investeringsbanken .

Styrning

Med tanke på strategins makroregionala karaktär är det nödvändigt att alla berörda partner medverkar, såväl aktörerna inom civilsamhället som regionala, nationella och europeiska myndigheter.

BAKGRUND

Kommissionen lade 2009 fram en inledande strategi för att ta itu med de makroregionala utmaningar som länderna kring Östersjön gemensamt stod inför. Denna antogs år 2012. En omarbetad handlingsplan för strategin lades fram i juni 2015.

Mer information hittar du på webbplatsen för EU:s strategi för Östersjöområdet, inklusive information om handlingsplanen från 2015.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets beslut nr 862/2010/EU av den 22 september 2010 om unionens deltagande i ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprogram för Östersjön (Bonus) som genomförs av flera medlemsstater (EUT L 256, 30.9.2010, s. 1)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av EU-strategin för Östersjöregionen (KOM(2011) 381 slutlig, 22.6.2011)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet (COM(2012) 128 final, 23.3.2012)

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de makroregionala strategiernas mervärde (COM(2013) 468 final, 27.6.2013)

Senast ändrat den 07.06.2015

Top