Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klassificering, förpackning och märkning av kemikalier och deras blandningar

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Klassificering, förpackning och märkning av kemikalier och deras blandningar

Genom förordningen eftersträvas att arbetstagare och konsumenter i EU ska bli tydligt informerade om de risker som förknippas med kemikalier, genom ett system för klassificering och märkning. Syftet är att säkerställa att samma faror beskrivs och märks på samma sätt i alla EU-länder.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

SAMMANFATTNING

Genom förordningen eftersträvas att arbetstagare och konsumenter i EU ska bli tydligt informerade om de risker som förknippas med kemikalier, genom ett system för klassificering och märkning. Syftet är att säkerställa att samma faror beskrivs och märks på samma sätt i alla EU-länder.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs enhetliga krav för klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar enligt Förenta nationernas globalt harmoniserade system (GHS). Det krävs att företag klassificerar, märker och förpackar sina farliga kemikalier på rätt sätt innan de släpps ut på marknaden.

De huvudområden som inte omfattas av denna förordning är: radioaktiva ämnen och blandningar, kosmetika, läkemedel och vissa medicintekniska produkter, livsmedel och transport av farligt gods.

VIKTIGA PUNKTER

Klassificering

Ämnen och blandningar klassificeras i särskilda kategorier och faroklasser: (i) fysikalisk-kemisk fara (t.ex. brandfarlig vätska), (ii) hälsofaror (t.ex. akut toxicitet), (iii) miljöfara (t.ex. för ozonlagret). I bilaga I fastställs kriterierna för klassificering och märkning av farliga ämnen och blandningar.

Märkning

Ämnen och blandningar måste märkas med följande information:

  • Uppgifter om leverantören.
  • Namnet på ämnet eller blandningen och/eller identifieringsnummer.
  • Nominell mängd av ett ämne eller en blandning i förpackningarna som görs tillgängliga för allmänheten (såvida inte mängden anges någon annanstans på förpackningen).
  • Faropiktogram (bildkomposition med en symbol och ett annat synligt inslag).
  • Signalord (”Varning” eller ”Fara”).
  • Riskfraser (”Brand- eller projektionsrisk”, ”Livsfarligt att förtära” osv.).
  • Säkerhetsråd (”Förvaras endast i originalförpackning”, ”Skyddas från fukt”, ”Förvaras utom räckhåll för barn” osv.).

Förpackning

Förpackningen för farliga ämnen och blandningar måste: i) förhindra att innehållet läcker ut, ii) vara tillverkade av material som är tåligt vid kontakt med innehållet, iii) vara starka och robusta, iv) har tätningsbara förslutningar.

I vissa fall krävs barnsäkra förslutningar och taktila varningar.

Harmonisering

Man bör inom branschen nå konsensus angående klassificering av alla ämnen. För särskilt allvarliga risker, i synnerhet när det gäller ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, kan EU-länderna föreslå harmoniserade klassificeringar som sedan Europeiska kommissionen gör obligatoriska genom lagstiftning.

Anmälan

Klassificering och märkning av alla registrerade eller farliga ämnen som saluförs måste anmälas till Europeiska kemikaliemyndigheten för att tas med i det klassificerings- och märkningsregister som myndigheten regelbundet uppdaterar.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 20 januari 2009. Den är obligatoriskt tillämplig för ämnen från den 1 december 2010 och för blandningar från den 1 juni 2015.

BAKGRUND

Förordningen kompletterar Reach-systemet för registrering, bedömning, godkännande och begränsning av kemikalier. Genom förordningen ändras direktiv 67/548/EEG om kemiska ämnen och direktiv 1999/45/EG om blandningar, och dessa upphävs från och med den 1 juni 2015.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om kemikalier.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (avdelning II, III och IV för ämnen) 1.6.2015 (avdelning II, III och IV för blandningar)

-

EUT L 353, 31.12.2008, s. 1-1355

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/27/EU av den 26 februari 2014 om ändring av rådets direktiv 92/58/EEG, 92/85/EEG, 94/33/EG, 98/24/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG, för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (EUT L 65, 5.3.2014, s. 1-7).

Senast ändrat 12.03.2015

Top