Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s lagar mot miljöbrott

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s lagar mot miljöbrott

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/99/EG – skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet definieras ett antal grova brott som orsakar skada på miljön.

Där krävs att EU-länderna inför effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för dessa typer av brott när de begås uppsåtligen eller till följd av grov försummelse.

VIKTIGA PUNKTER

Olagligt* beteende med negativ inverkan på människors hälsa och/eller miljön som är belagt med påföljder innefattar följande:

Att i luft, mark eller vatten avge, släppa ut eller införa farligt material.

Att samla in, transportera, återvinna eller bortskaffa farligt avfall.

Transport av avsevärda mängder avfall.

Att driva en industrianläggning där det utförs farliga verksamheter eller där farliga ämnen lagras (t.ex. fabriker som tillverkar färg eller kemikalier).

Tillverkning, behandling, lagring, användning, transport, import, export eller bortskaffande av kärnämnen/farliga radioaktiva ämnen.

Att döda, inneha eller handla med avsevärda mängder skyddade djur- och växtarter.

Tillverkning av, handel med eller användning av ämnen som bryter ner ozonlagret (t.ex. kemikalier i brandsläckare eller rengöringsmedel).

Påföljder

EU-länderna måste se till att de brott/olagliga beteenden som förtecknas i detta direktiv är straffbara genom effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder för enskilda personer (fysiska personer*).

Om brott begås på en juridisk persons* (t.ex. ett företags) vägnar av en enskild person som har en ledande befattning inom den juridiska personen, måste EU-länderna säkerställa att både den enskilda personen och den juridiska personen kan hållas ansvariga.

Om en enskild person som är underställd en juridisk person inte har fullgjort sina plikter beträffande övervakning eller kontroll, måste EU-länderna säkerställa att den enskilda och den juridiska personen kan hållas ansvariga.

Beroende på EU-ländernas rättssystem kan juridiska personers ansvar vara straffrättsligt eller icke-straffrättsligt.

Detta direktiv bygger på direktiv 2004/35/EG, som innehåller bestämmelser gällande miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador.

Det är EU-ländernas ansvar att väcka åtal för miljöbrott. Eftersom rättssystemen skiljer sig åt mellan EU-länderna kan brottslingar utnyttja den bristande kommunikationen mellan nationella myndigheter. Nätverk för professionella på miljöområdet, såsom EU:s nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftningen (Impel), EU:s forum för miljödomare (EUFJE) och Europeiskt nätverk för miljöåklagare (ENPE) har en viktig roll i att utbyta god praxis och ta fram metoder för effektivt genomförande av lagstiftningen.

BAKGRUND

Miljöbrott.

VIKTIGA BEGREPP

* Olaglig: syftar i detta sammanhang på brott mot EU-lagar eller nationella lagar som genomför den EU-lagstiftning som anges i bilagorna till direktiv 2008/99/EG.

* Fysisk person: en människa.

* Juridisk person: varje juridiskt organ (t.ex. ett företag eller annat organ som har juridiska rättigheter och skyldigheter) enligt nationell rätt, med undantag för stater och offentliga och internationella organisationer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 28–37).

Senast ändrat 25.11.2015

Top