Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU:s lagar mot miljöbrott

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU:s lagar mot miljöbrott

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/99/EG – skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • I direktivet definieras ett antal grova brott som skadar miljön.
 • I det krävs att EU-länderna införa effektiva och proportionella straff som avskräcker från sådana brott, oavsett om de begås uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.

VIKTIGA PUNKTER

Typer av olagligt* beteende som skadar människors hälsa eller miljön och som är belagt med påföljder innefattar följande:

 • att avge, släppa ut eller på annat sätt införa farliga ämnen i luft, mark eller vatten,
 • att samla in, transportera, återvinna eller bortskaffa farligt avfall,
 • att transportera avsevärda mängder avfall,
 • att driva en industrianläggning där det utförs farliga verksamheter eller där farliga ämnen lagras (t.ex. fabriker som tillverkar färg eller kemikalier),
 • att tillverka, bearbeta, förvara, använda, transportera, importera, exportera eller bortskaffa kärnämnen eller andra farliga radioaktiva ämnen,
 • att döda, inneha eller handla med avsevärda mängder skyddade djur- och växtarter,
 • att skada skyddade livsmiljöer,
 • att tillverka, handla med eller använda ämnen som bryter ner ozonlagret (t.ex. kemikalier i brandsläckare eller rengöringsmedel).

Påföljder:

 • EU-länderna måste säkerställa att de brott eller typer av olagligt beteende som anges i artikel 3 i direktivet beläggs med effektiva, proportionella och avskräckande straffrättsliga påföljder som kan tillämpas på individer.
 • EU-länderna måste fastställa att juridiska personer* kan hållas ansvariga för brott som begåtts till förmån för dem av personer i ledande ställning som har behörighet att företräda den juridiska personen, befogenhet att fatta beslut på den juridiska personens vägnar, eller befogenhet att utöva kontroll inom den juridiska personen. Juridiska personer kan också ställas till ansvar när brister i övervakning eller kontroll som ska utföras av en sådan person i ledande ställning har gjort det möjligt att begå brottet.
 • Juridiska personers ansvar utesluter inte lagföring av fysiska personer som är gärningsmän vid, anstiftare av eller medhjälpare till de brott som avses i direktivet. Beroende på det rättssystem som är tillämpligt i det berörda EU-landet kan juridiska personers ansvar vara straffrättsligt eller icke-straffrättsligt.
 • Detta direktiv bygger på direktiv 2004/35/EG, som innehåller bestämmelser gällande miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador.
 • EU-länderna är ansvariga för att lagföra miljöbrott. Eftersom rättssystem skiljer sig åt mellan EU-länderna, kan kriminella utnyttja eventuella brister i samarbete eller samordning mellan nationella myndigheter. Nätverk för professionella på miljöområdet, såsom EU:s nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftningen (Impel), EU:s forum för miljödomare (EUFJE) och Europeiskt nätverk för miljöåklagare (ENPE), har en viktig roll i att utbyta god praxis och ta fram metoder för effektivt genomförande av lagstiftningen.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 26 december 2008. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 26 december 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Olaglig: syftar i detta sammanhang på brott mot EU-lagar eller nationella lagar som genomför den EU-lagstiftning som anges i bilagorna till direktiv 2008/99/EG.
Juridisk person: ett icke-mänskligt organ, som ett företag, som i juridisk mening behandlas som en person. En juridisk person kan stämma, bli stämd, äga egendom och ingå avtal.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/99/EG av den 19 november 2008 om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser (EUT L 328, 6.12.2008, s. 28).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, 30.4.2004, s. 56).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2004/35/EEG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 04.08.2017

Top