Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kampen mot avskogning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kampen mot avskogning

Skogarna hotas av avskogning och nedbrytning. Att skydda skogarna är en effektiv åtgärd mot den globala uppvärmningen och förlusten av värdefulla ekosystemfunktioner.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén - Bekämpande av avskogning och skogsdegradering för att motverka klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden (KOM(2008) 645 slutlig, 17.10.2008)

SAMMANFATTNING

Skogarna hotas av avskogning och nedbrytning. Att skydda skogarna är en effektiv åtgärd mot den globala uppvärmningen och förlusten av värdefulla ekosystemfunktioner.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I detta dokument lägger kommissionen fram handlingslinjer för Europeiska unionens (EU) svar på avskogning, välkomnar synpunkter från berörda parter och syftar till att sätta igång inledande åtgärder som skapar grunden för ett globalt svar på avskogningen.

VIKTIGA PUNKTER

  • EU efterlyser ett stopp på minskningen av världens skogstäcke (dvs. förändringen från skog till icke-skog) senast 2030 och att den tropiska avskogningen ska ha minskats med minst 50 % senast 2020 jämfört med nuvarande nivåer.
  • EU anser att kampen mot avskogningen måste ske på flera plan. Dessa sträcker sig från att stärka nationella och lokala styrelseformer på skogsområdet och förbättra övervakningsmekanismer till att ta hänsyn till konsumenternas efterfrågan och skapa ekonomiska incitament för att bevara skogarna. Denna åtgärd måste ske inom ramen för internationella avtal, såsom FN:s konvention om biologisk mångfald och FN:s ramkonvention om klimatförändringar.
  • I dokumentet tydliggörs det att den befintliga politiken i EU kan bidra till att bekämpa avskogning, såsom handlingsplanen för skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (FLEGT), miljöanpassad offentlig upphandling, miljömärkning och arbete som utförs inom ramen för den globala klimatförändringsalliansen (GCCA).
  • I dokumentet anges det även hur intäkterna från utsläppshandelssystemet (EU ETS) kan användas för att hjälpa till att finansiera kampen mot avskogning.
  • Man föreslår att en global mekanism för att påskynda bevarandet av tropiska skogar införs, nämligen REDD+ (dvs. mekanismen för minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse, bland annat genom nybeskogning, bevarande och hållbar förvaltning av skogar).

BAKGRUND

Skogarna täcker ungefär 30 % av världens mark (och 40 % av EU:s landmassa) och utgör en integrerad del av en frisk miljö. De tillhandahåller viktiga livsmiljöer för den biologiska mångfalden och viktiga funktioner såsom erosionsskydd, vattenrening och koldioxidlagring. De utgör också försörjningen för 1,6 miljarder människor i världen.

Samtidigt hotas skogarna av avskogning, som förstör 13 miljoner hektar varje år enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). De främsta orsakerna till detta är omvandling till jordbruk och dåligt kontrollerad infrastrukturutveckling.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 347, 30.12.2005, s. 1-6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23-34)

Europaparlamentets och rådets beslut nr 1386/2013/EU av den 20 november 2013 om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 - Att leva gott inom planetens gränser (EUT L 354, 28.12.2013, s. 171-200)

Meddelande från kommissionen - En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn (COM(2013) 659 final, 20.9.2013)

Senast ändrat 14.09.2015

Top