Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Översyn av miljöpolitiken - 2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Översyn av miljöpolitiken - 2007

Översynen av miljöpolitiken 2007 speglar utvecklingen av politiken i den Europeiska unionen (EU) under 2007 och analyserar framtida utmaningar.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet av den 2 juli 2008 om översyn av miljöpolitiken 2007 [KOM(2008) 409 slutlig - inte offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Kommissionen betonar att ett antal avgörande steg togs under 2007 inom Europeiska unionens miljöpolitik, bland annat Europeiska rådets godkännande av energi- och klimatpaketet. Kommissionen omvandlade dessa åtaganden till konkreta åtgärder genom att i januari 2008 anta ett genomförandepaket för klimatåtgärder och förnybar energi, som innehåller förslag på förbättring av system för handel med utsläppskvoter för växthusgaser, deltagande av medlemsstater i ansträngningen att minska utsläppen inom sektorer som inte omfattas av systemet, främjande av förnybar energi och geologisk lagring av koldioxid. Kommissionen har också utfärdat nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd.

Inom de andra områdena har åtaganden enligt sjätte miljöhandlingsprogrammet uppfyllts i nästan samtliga fall. Kommissionen har presenterat sju tematiska strategier (luft, förebyggande och återvinning av avfall, havsmiljön, jord, bekämpningsmedel, resurser och stadsmiljö) och tillhörande lagförslag har antagits eller är på väg att antas. Dessutom har ett direktiv om industriutsläpp antagits. Reach-förordningen, direktivet om miljöansvar och förordningen om transporter av farligt avfall har trätt i kraft.

Finansiella instrument

Nya finansiella instrument för miljöpolitiken togs i bruk 2007, bland annat Life+, tematiskt program för miljö och hållbar förvaltning av naturresurser, däribland energi (EN) och finansiellt instrument för civilskydd (EN).

Bättre lagstiftning

Kommissionen har även fortsatt sina ansträngningar med att förenkla lagstiftningen och förbättra dess effektivitet, bland annat genom en grönbok om marknadsbaserade styrmedel och riktlinjer för att förtydliga normerna avseende övervakning och rapportering av utsläpp av växthusgaser.

Miljön inom övriga politikområden

Integreringen av miljön i andra politikområden har ökat under 2007, särskilt inom området transporter genom ikraftträdandet av förordningen om utsläpp från lätta motorfordon (normerna Euro 5 och Euro 6) och förslagen om nya normer för utsläpp av CO2 för nya bilar (EN), om tunga fordon och om bränslekvalitet (EN). Denna integrering har även pågått inom jordbruk, sammanhållningspolitik, utveckling, hälsa, näringslivspolitik och forsknings- och handelspolitik.

Internationellt

På internationell nivå fattades år 2007 bland annat beslutet på Bali om att arbeta för en global överenskommelse om den globala uppvärmningen för perioden efter 2012, beslutet vid den 14:e konferensen för de parter som har undertecknat konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter, om ett nioårigt moratorium på försäljning av elfenben samt förhandlingarna mellan kommissionen, Indonesien, Ghana och Kamerun angående exploatering av skogar.

Utmaningarna 2008 och därefter

Trots framstegen under 2007 betonar kommissionen att ansträngningarna inte får mattas av, eftersom det fortfarande finns många utmaningar kvar. Den understryker också nödvändigheten av att stärka genomförandet, som ofta är långsamt eller ofullständigt i medlemsstaterna, av miljöpolitiken. Den kommer därför att intensifiera sina ansträngningar för att stödja medlemsstaterna med hjälp av bättre informationsutbyte, rådgivning och utbildning.

Under 2008 ska kommissionen bland annat lägga fram en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion, en översyn av miljöstyrnings- och miljörevisionsordningen (EMAS) och av miljömärkesprogrammet samt presentera en vitbok om anpassning till klimatförändringar.

Bakgrund

Denna årliga verksamhetsrapport syftar till att övervaka efterlevnaden av det sjätte miljöhandlingsprogrammet. Den är också ett bidrag till Lissabonprocessen och den europeiska strategin för hållbar utveckling.

Senast ändrat den 09.10.2008

Top