Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemenskapens miljömärke (förslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Gemenskapens miljömärke (förslag)

Syftet med gemenskapens miljömärke är att uppmuntra produktionen och konsumtionen av produkter och tjänster som har en reducerad påverkan på miljön jämfört med andra produkter och tjänster i samma kategori.

RÄTTSAKT

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning av den 16 juli 2008 om upprättande av ett miljömärkesprogram för gemenskapen [KOM(2008) 401 slutgiltigt – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Syftet med det här förslaget till förordning är att ändra gemenskapens existerande miljömärkesprogram för att öka dess genomslagskraft och effektivisera användningen. Det rör sig om att uppmuntra en hållbar produktion och konsumtionen av produkter liksom ett hållbart tillhandahållande och utnyttjande av tjänster, genom att utarbeta kriterier som gör det möjligt att utvärdera goda miljöprestationer. Kriterierna baseras på de produkter och tjänster som redan finns på marknaden och som presterar bäst i miljöhänseende.

Den här revideringen syftar framför allt till att:

  • Öka kännedomen om miljömärket i den Europeiska unionen (EU) och i resten av världen.
  • Öka antalet produktkategorier som omfattas av märket (från nuvarande 23 till 40–50 innan 2015), i synnerhet produktkategorierna som har en stor påverkan på miljön.
  • Öka antalet miljömärkta produkter i butikerna, dvs. ett större urval för konsumenterna. (Med en marknadsandel på 10 % i produktgrupper som omfattas av märket.)
  • Harmonisera miljömärket med andra märken, både på gemenskapsnivå och nationellt.
  • Ta fram kriteriedokument som lätt kan användas av offentliga upphandlare.
  • Ta fram ett miljömärke som företag kan kvalificera sig för till begränsade kostnader och med begränsade ansträngningar, och samtidigt behålla en hög ambitionsnivå i syfte att säkerställa trovärdighet för märket bland konsumenter och miljögrupper.

Behöriga organ

Varje medlemsstat utser en eller flera neutrala och oberoende organ som ska ansvara för utförandet av de arbetsuppgifter som föreskrivs i denna förordning. Kommissionen upprättar Europeiska Unionens miljömärkningsnämnd (EUEB) och utser medlemmarna, vilka är representanter för organ som har utsetts på medlemsstatsnivå och representanter för andra berörda parter. Kommissionen ska se till att EUEB, vid genomförandet av sina uppgifter, för varje produktkategori, garanterar ett balanserat deltagande av alla berörda parter, t ex de behöriga organen, tillverkarna, detaljhandlarna, importörerna, institutionerna för miljöskydd och konsumentorganisationerna.

EUEB medverkar vid utarbetningen och granskningen av miljömärkets kriterier och vid utvärderingen av dess genomförande. Nämnden ger även råd till kommissionen och tar fram rekommendationer angående minimikraven för miljöprestanda *.

Kriterier

Märket kan ges till vilken produkt eller tjänst som helst som tillhandahålls på den gemensamma marknaden, mot ersättning eller gratis. När det gäller livsmedel så kan det bara ges till förädlade livsmedel eller till produkter från fiskeindustriprodukter eller vattenbruksprodukter.

Miljömärkets kriterier baseras på produkternas miljöprestanda. Denna prestanda fastställs på grundval av produkterna med bäst prestanda på den gemensamma marknaden i enlighet med gemenskapens strategiska mål på miljöområdet.

Denna prestanda ska fastställas på grundval av den mest betydande miljöpåverkan * under produkternas livscykel som t ex inverkan på klimatförändringen, på naturen och den biologiska mångfalden eller förbrukningen av energi eller resurser, produktionen av avfall, utsläpp till alla delar av miljön, föroreningar genom fysiska effekter samt användning och utsläpp av farliga ämnen. Miljömärkets kriterier tar även hänsyn till kriterier som har upprättas av andra miljömärken, när de redan finns för den aktuella produktkategorin.

Efter att ha hört EUEB antar kommissionen åtgärder i syfte att upprätta miljömärkets specifika kriterier för varje produktkategori. Kommissionen fastställer krav för bedömningen av specifika produkters överensstämmelse med miljömärkeskriterierna och anger kriteriernas giltighetstid.

Förordningen inför en ny logotyp för miljömärkningen som finns beskriven i bilaga II. Logotypen innehåller formuleringen ”Bra miljöval” samt, vid behov, en angivelse av produktens tre centrala miljöegenskaper, fastställda av kommissionen.

Registrering, övervakning och kontroll

Företagen som önskar använda miljömärket ska registrera sig hos ett av de behöriga organen i den medlemsstat som produkten kommer från eller där produkten ska saluföras.

Det behöriga organet får ta ut en avgift på upp till 200 euro för handläggningen av registreringen. Kommissionen har ett gemensamt register med de registreringar som de nationella organen har meddelat och det är tillgängligt för allmänheten.

De behöriga organen i medlemsstaterna genomför kontroller på regelbunden basis av användare av gemenskapens miljömärke. Om det skulle visa sig att en användare inte respekterar kriterierna som gäller för produktgruppen i fråga eller om användaren inte har respekterat registreringsförfarandet, ska det behöriga organet förbjuda användningen av miljömärker för produkterna i fråga.

Bakgrund

Betydelsen av ett miljömärkesprogram, som inrättades 1992, har redan betonats tidigare inom ramen för en integrerad produktpolicy och sjätte miljöhandlingsprogrammet. Kommissionen har på nytt granskat systemet i ljuset av tidigare erfarenheter, i enlighet med förordningen (EG) nr 1980/2000 om ett reviderat gemenskapsprogram för tilldelning av miljömärket. Förslaget gäller upphävandet av förordningen (EG) nr 1980/2000.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Miljöprestanda: resultatet av en tillverkares hantering av de produktegenskaper som ger upphov till miljöpåverkan.
  • Miljöpåverkan: varje förändring av miljön som helt eller delvis har orsakats av en produkt under dess livscykel.

Hänvisningar

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2008) 401 slutgiltig

-

COD/2008/0152

See also

För ytterligare information, besök miljödirektoratets webbplats om miljömärket (EN) och europeiska miljömärkningskatalogen.

Senast ändrat den 03.09.2008

Top