Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Att främja den internationella turismen i Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Att främja den internationella turismen i Europa

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande från kommissionen (KOM(2010) 352 slutlig) – Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

 • För att bevara Europas ställning som världens främsta turistmål har Europeiska kommissionen lagt fram en rad förslag på samordnade åtgärder inom Europeiska unionen (EU).
 • Syftet med åtgärderna är att öka turistsektorns konkurrenskraft och förmåga att åstadkomma hållbar tillväxt och leverera kvalitet.

VIKTIGA PUNKTER

 • Turismen spelar en viktig roll i EU:s ekonomi. Omkring 1,8 miljoner företag verkar inom turismsektorn, och flera av dessa är mindre företag. Sektorn sysselsätter 5,2 procent av arbetskraften i EU och bidrar till mer än 5 procent av EU:s bruttonationalprodukt.
 • Turismen i EU står inför ett antal utmaningar, men även möjligheter som gör att en gemensam strategi behövs:
  • Konkurrensen med andra destinationer ökar.
  • Befolkningsutvecklingen innebär att EU får allt fler äldre turister och måste anpassa sina turismprodukter och sin infrastruktur till detta.
  • Turismprodukter måste också bli hållbarare och ta hänsyn till åtaganden som rör klimatförändringar och beroendet av vatten och energi.
  • Informations- och kommunikationstekniken erbjuder nya möjligheter som måste utnyttjas.

Ny åtgärdsagenda

I överensstämmelse med Europa 2020-strategin för tillväxt är den agenda för åtgärder på EU-nivå till förmån för turismen som anges i 2010 års meddelande inriktad på följande fyra områden:

 • 1.

  Stimulera den europeiska turistsektorns konkurrenskraft genom att

  • främja innovation inom turismsektorn genom att exempelvis hjälpa sektorn att anpassa sig till utvecklingen på marknaden när det gäller informations- och kommunikationsteknik och innovation (t.ex. digital turism),
  • öka yrkeskunskapen inom sektorn genom att främja de möjligheter som EU:s olika program erbjuder, exempelvis när det gäller livslångt lärande genom Erasmus+ eller genom Cosme för små och medelstora företag (SMF),
  • ta itu med efterfrågans säsongsberoende genom att exempelvis uppmuntra frivilligt turismutbyte mellan EU-länderna, särskilt under lågsäsongen,
  • bredda utbudet av turismtjänster, i synnerhet genom bättre fokus på och främjande av EU:s gemensamma arv och genom att integrera naturarvet i turismstrategierna,
  • samla in socioekonomiska uppgifter om turism på EU-nivå.
 • 2.

  Främja utvecklingen av hållbar och ansvarsfull turism av hög kvalitet genom att

  • utveckla ett system med indikatorer för hållbar förvaltning av turistdestinationerna, exempelvis för att ta fram en märkning som ska främja hållbara turistdestinationer,
  • organisera informationskampanjer för att turisterna ska få mer information om olika destinationer,
  • undersöka alternativet att införa en kvalitetsmärkning inom turismen för att belöna förbättringar som ökar konsumenternas säkerhet och förtroende,
  • göra det lättare att identifiera riskerna med klimatförändringar för att hindra den europeiska turismnäringen från att göra fel investeringar och uppmuntra den att undersöka möjligheterna med att skapa ett alternativt utbud,
  • lägga fram en stadga för hållbar och ansvarsfull turism,
  • föreslå en strategi för hållbar kust- och havsturism,
  • inleda samarbete eller förstärka EU:s befintliga samarbete med tillväxtekonomier och Medelhavsländerna för att främja modeller för hållbar och ansvarsfull utveckling inom turismnäringen och för utbyte av bästa praxis.
 • 3.

  Förstärka bilden av EU som en rad hållbara turistdestinationer av hög kvalitet genom att

  • stödja skapandet av ”varumärket Europa” i nära samarbete med EU-länderna för att komplettera deras marknadsföring och göra det lättare för de europeiska destinationerna att särskilja sig från andra internationella resmål,
  • marknadsföra Europa som ett hållbart resmål av hög kvalitet genom portalen visiteurope.com vid stora internationella evenemang och turismmässor och genom initiativ såsom Europeiska turismdagarna och Europeiska turismforumet,
  • öka EU:s deltagande i internationella organisationer.

BAKGRUND

Artikel 195 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ger EU befogenhet att stödja, samordna och komplettera EU-ländernas åtgärder inom turistsektorn.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism (KOM(2010) 352 slutlig, 30.6.2010).

Senast ändrat 05.09.2016

Top