Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
En Small Business Act för Europas små och medelstora företag

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

En ”Small Business Act” för Europas små och medelstora företag

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska kommissionens meddelande (KOM(2008) 394 slutlig) – Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs ett antal principer för att främja företagande i EU och för att gynna små företag.

Det innehåller också lagförslag för genomförande både på EU-nivå och på nationell nivå i EU-länderna.

Det är ett icke-bindande dokument, men har godkänts av rådet och fått stöd av Europeiska rådet och Europaparlamentet.

VIKTIGA PUNKTER

De viktigaste prioriteringarna i ”Small Business Act” är att främja entreprenörskap, förbättra tillgången till finansiering, minska regelbördan och förbättra tillgången till marknader och internationalisering.

Dessa prioriteringar fastställs i följande tio principer som syftar till att styra utformningen och genomförandet av politiken på EU-nivå och nationell nivå i EU-länderna:

 • 1.

  Skapa ett klimat som gynnar småföretagare och familjeföretag och belönar entreprenörskap.

 • 2.

  Se till att ärliga företagare som gjort konkurs snabbt får en andra chans.

 • 3.

  Utarbeta regler som grundar sig på principen om att tänka småskaligt först.

 • 4.

  Göra offentliga förvaltningar lyhörda för de små och medelstora företagens behov.

 • 5.

  Anpassa offentliga politiska instrument till de små och medelstora företagens behov, så att det blir lättare för dem att delta i offentlig upphandling och få del av statligt stöd.

 • 6.

  Göra det lättare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering och se till att såväl lagstiftningen som affärsklimatet stöder iakttagande av betalningsfrister vid handelstransaktioner.

 • 7.

  Hjälpa små och medelstora företag att bättre utnyttja den inre marknadens möjligheter.

 • 8.

  Stödja kontinuerlig kompetensutveckling och all slags innovation i små och medelstora företag.

 • 9.

  Hjälpa små och medelstora företag att omvandla miljöutmaningar till möjligheter.

 • 10.

  Uppmuntra små och medelstora företag att utnyttja växande marknader och stödja dem i detta.

En rapport om ”Small Business Act” från Europeiska kommissionen 2011 visade

 • att de flesta initiativ har antagits,
 • att det av de fyra lagförslagen endast är stadgan för europeiska privata aktiebolag som inte har antagits,
 • att det finns variationer i EU-ländernas strategier för genomförande och olika resultat,
 • att de flesta EU-länder har ställt upp mål för att minska de administrativa bördorna, men att inte alla har uppnått dem.

I rapporten föreslogs också nya åtgärder i syfte att integrera ”Small Business Act” i Europa 2020-strategin. Dessa åtgärder innefattar

 • främjande av engångsprincipen för administrativa organ vid begäran om information eller dokument,
 • förbättrad tillgång till finansiering genom lånegarantier för att hjälpa små och medelstora företag med globaliseringens utmaningar och klimatförändringar,
 • en gemensam konsoliderad bolagsskattebas för att hjälpa företag på den inre marknaden.

Vid ett offentligt samråd 2014 om ”Small Business Act” fann man att framsteg har gjorts, men att

 • administrativa och rättsliga bördor fortfarande är det största problemet,
 • tillgången till finansiering fortfarande är svår trots de åtgärder som vidtagits,
 • ytterligare insatser krävs när det gäller tillträde till marknader, i synnerhet förbättrade kopplingar mellan befintliga EU-program.

BAKGRUND

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om ”Small Business Act” för Europa

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa (KOM(2008) 394 slutlig av den 25 juni 2008)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Översyn av småföretagsakten för Europa (KOM(2011) 78 slutlig av den 23 februari 2011)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: EU-lagstiftningens ändamålsenlighet (COM(2012) 746 final av den 12 december 2012)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplan för företagande 2020 – Stärka företagarandan i EU (COM(2012) 795 final av den 9 januari 2013)

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov (COM(2013) 122 final av den 7 mars 2013)

Senast ändrat 24.02.2016

Top