Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt system för registrering av transportörer av radioaktivt material (förslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europeiskt system för registrering av transportörer av radioaktivt material (förslag)

Detta förslag till förordning har som mål att ersätta nationella förfaranden för rapportering och förhandstillstånd, som rör transportörer av radioaktivt material, genom ett enda registreringssystem. Verkställandet av denna förordning ska möjliggöra förenklade förfaranden och minskade administrativa kostnader, samtidigt som en hög nivå av strålskydd bibehålls.

FÖRSLAG

Förslag till rådets förordning av den 30 augusti 2011 om ett gemenskapssystem för registrering av transportörer av radioaktivt material [KOM(2011) 518 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Detta förslag till förordning syftar till att inrätta ett europeiskt system för registrering av transportörer av radioaktivt material *. Det handlar om att säkerställa att arbetare och befolkning är skyddade mot faror som uppstår till följd av joniserande strålning.

Detta förslag berör alla transportörer som transporterar radioaktivt material inom Europeiska unionen (EU), från tredjeländer till EU och från EU till tredjeländer. Det rör inte transportörer som transporterar radioaktivt material med flyg eller båt.

Registrering av transportörer

Transportörer ska registrera sig i detelektroniska systemet för transportörsregistrering (ESCReg). Detta system ger begränsad och säker tillgång för medlemsstaternas myndigheter till registrerade transportörer, liksom till dem som ansöker om registrering, enligt bestämmelserna i direktivet om skydd av persondata. Om en sökande är etablerad i en eller flera medlemsstater, ska ansökan hanteras av behöriga myndigheter * i den medlemsstat där sökanden har sitt huvudkontor. Om sökanden är etablerad i ett tredjeland, ska ansökan hanteras av behöriga myndigheter i den medlemsstat där sökanden har för avsikt att i första hand nå EU:s territorium.

Medlemsstaterna utser en behörig myndighet och en nationell kontaktpunkt för transport av radioaktivt material.

Om den behöriga myndigheten avslår transportörens ansökan om registrering, kan sökanden överklaga beslutet.

Registreringsintyget erkänns av alla medlemsstater och gäller för en period om fem år, och det kan förnyas.

Transportförhållanden för radioaktivt material

När transportören är registrerad är denna behörig att utföra transporter i hela EU. Transportören ska ha en kopia av registreringsintyget med sig under transporten.

Nationella krav på rapportering och förhandstillstånd i detta förslag till förordning är endast möjliga vid transporter av följande ämnen:

  • Klyvbart material.
  • Radioaktivt material med hög risk.

Innehavaren av ett tillstånd eller en registrering som utfärdatas i enlighet med direktivet om fara orsakad av joniserande strålning får transportera radioaktivt material utan registrering, om transporten innefattas i tillstånden eller registreringarna för alla medlemsstater på vilkas territorium transporten äger rum.

Om transportören inte uppfyller kraven i detta förslag till förordning, kan myndigheten i den medlemsstat där överträdelsen begåtts upphäva, återkalla eller ändra transportörens registrering. Rättsliga åtgärder kan också komma att vidtas.

Bakgrund

2008 antog rådet och parlamentet direktivet om transport av farligt gods i syfte att samla alla former av inre transport. Enligt direktiv 96/29/Euratom som fastställer grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens hälsa mot faror som uppstår till följd av joniserande strålning ska medlemsstaterna inrätta ett system för registrering av företag och inrättningar som hanterar radioaktivt material, inklusive transportörer. Genom detta förslag till förordning blir denna registrering centraliserad för att underlätta transporter i EU.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Radioaktivt material: allt material som innehåller radionuklider där både aktivitetskoncentrationen och totalaktiviteten per sändning överstiger de värden som anges i föreskrifterna för säker transport av radioaktivt material
  • Behörig myndighet: varje myndighet som medlemsstaten har utsett för att utföra uppdrag i enlighet med denna förordning.

Hänvisningar

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2011) 518 slutlig

-

2011/0225/NLE

See also

  • Allmänna energistyrelsen - Kärnenergi, transport (EN)

Senast ändrat den 30.11.2011

Top