Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lysrör och urladdningslampor med hög intensitet – krav på ekodesign

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lysrör och urladdningslampor med hög intensitet – krav på ekodesign

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 245/2009 – krav på ekodesign för lysrör och urladdningslampor med hög intensitet

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs de regler för ekodesign som gäller för vissa typer av lampor som används för allmänna belysningsändamål i syfte att reducera deras miljöpåverkan.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen tillämpas särskilt på

 • lysrör utan inbyggt förkopplingsdon*,
 • urladdningslampor med hög intensitet*,
 • förkopplingsdon* och ljusarmaturer* som kan driva sådana lampor.

Krav på ekodesign

I denna förordning definieras krav på ekodesign i sex gradvisa faser (den sista återstående fasen kommer att gälla från och med 2018) som var och en representerar en gradvis ökning av målen och/eller omfattningen av kraven till nya underkategorier av produkter. Dessa krav gäller följande:

 • Lampor – måste uppfylla krav på effektivitet, prestanda och information. Olika typer av lampor måste nå ett visst ljusutbyte i varje kategori av wattal, samt uppfylla krav på lampans livslängd och ljusflödesbibehållningsfaktor. Tillverkare måste också tillhandahålla information om ett antal element, inbegripet lampornas
  • wattal (den mängd energi som krävs för att tända en lampa),
  • ljusflöde (den mängd ljus som produceras av en glödlampa),
  • effektivitet,
  • bibehållningsfaktor,
  • kvicksilverinnehåll och
  • färgtemperatur.
 • Förkopplingsdon – måste uppfylla krav på energiprestanda och information. När lamporna är tända måste förkopplingsdonen uppfylla gränsvärden för minimieffektivitet. Tillverkare av förkopplingsdon måste tillhandahålla information om produkters energieffektivitetsindex.
 • Ljusarmaturer – måste uppfylla krav på energiprestanda, överensstämmelse och information. Effektförbrukningen hos armaturer får inte överstiga den hos armaturens förkopplingsdon när de inte avger något ljus. Tillverkare av armaturer måste tillhandahålla information om effektiviteten hos alla förkopplingsdon och lampor som säljs med en armatur, samt underhålls- och demonteringsanvisningar.

Överensstämmelse

Tillverkare eller deras företrädare måste genomföra en bedömning av överensstämmelse innan en energianvändande produkt släpps på marknaden.

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

EU-ländernas nationella myndigheter måste tillämpa marknadsövervakningsförfaranden gällande:

 • Lampor – tester genomförs på ett provparti med minst 20 lampor av samma modell från samma tillverkare. Medelresultatet får inte avvika mer än 10 % från fastställda gränser, tröskelvärden eller värden.
 • Förkopplingsdon och ljusarmaturer – tester genomförs på en enda enhet. De resultat som erhålls får inte överskrida gränsvärdena. I annat fall ska tre nya enheter testas.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 13 april 2009.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Lysrör utan inbyggt förkopplingsdon: urladdningslampor av typen lågtryckskvicksilverlampor i vilka det mesta av ljuset sänds ut genom ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen. De kan vara enkel- och dubbelsocklade och saknar inbyggt förkopplingsdon.

Urladdningslampor med hög intensitet: lampor där ljuset produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor, och där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter.

Förkopplingsdon: anordningar som i huvudsak är avsedda att begränsa matningen till en eller flera lampor till önskat värde.

Ljusarmaturer: anordningar som fördelar, filtrerar eller transformerar ljuset från en eller flera ljuskällor och som innehåller alla delar som behövs för att hålla upp, fästa och skydda ljuskällorna.

HUVUDDOKUMENT

Kommissionens förordning (EG) nr 245/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller krav på ekodesign för lysrör utan inbyggt förkopplingsdon, urladdningslampor med hög intensitet samt förkopplingsdon och armaturer som kan driva sådana lampor och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG (EUT L 76, 24.3.2009, s. 17–44).

Fortlöpande korrigeringar och ändringar av förordning (EG) nr 245/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10–35).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 13.12.2016

Top