Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Växthusgaser: minska utsläppen med 20 procent eller mer före 2020

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Växthusgaser: minska utsläppen med 20 procent eller mer före 2020

Den omfattande ekonomiska krisen har påverkat de mål som EU fastställde år 2008 om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent före år 2020. Krisen gör målet mindre betydelsefullt som ett verktyg för att modernisera den europeiska ekonomin och göra den konkurrenskraftigare. Den påverkar även en eventuell europeisk övergång till 30 procent, vilket skulle vara en del av en global insats.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En analys av möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser med mer än 20 % och en bedömning av riskerna för koldioxidläckage (KOM(2010) 265 slutlig, 26.5.2010).

SAMMANFATTNING

Den omfattande ekonomiska krisen har påverkat de mål som EU fastställde år 2008 om att minska sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent före år 2020. Krisen gör målet mindre betydelsefullt som ett verktyg för att modernisera den europeiska ekonomin och göra den konkurrenskraftigare. Den påverkar även en eventuell europeisk övergång till 30 procent, vilket skulle vara en del av en global insats.

MEDDELANDETS SYFTE

I meddelandet analyseras alternativen för EU när det gäller en övergång från det befintliga målet på 20 procent till ett ambitiösare på 30 procent.

VIKTIGA PUNKTER

  • Den absoluta kostnaden för att uppfylla tjugoprocentsmålet har minskat. År 2008 beräknade man en kostnad på 70 miljarder euro per år. År 2010 hade denna kostnad minskat till 48 miljarder euro.
  • Den utveckling för tjugoprocentsmålet för 2020 som man kom överens om 2008 är inte tillräcklig för att nå det långsiktigare målet för 2050 (minskning med mellan 80 och 90 procent) på det effektivaste sättet. Detta kan göra EU:s insatser efter 2020 svårare och dyrare.
  • Det finns flera alternativ som kan användas för att nå 30-procentsmålet. De innefattar bl.a. att
  • Den totala kostnaden för en minskning med 30 procent, inklusive det som räknas till tjugoprocentsmålet, beräknas vara 81 miljarder euro, eller 0,54 procent av EU:s bruttonationalprodukt.
  • Ett trettioprocentsmål skulle stimulera teknisk innovation. Detta kan öka den europeiska industrins konkurrenskraft och medföra hälsovinster genom bättre luftkvalitet.
  • Det finns olika sätt att förhindra att producenter av växthusgaser inom EU flyttar sin verksamhet utanför EU:s gränser (koldioxidläckage) där normerna inte är lika strikta. Dessa sätt innefattar bl.a. att undanta energiintensiva industrier från att köpa rätter i utsläppshandeln och att uppmuntra andra länder att vidta åtgärder för minskning av utsläpp av växthusgaser.

Se mer information på Europeiska kommissionens webbplats om utsläpp av växthusgaser.

Senast ändrat 26.03.2015

Top