Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkters användning av energi: Information och märkning (från och med juli 2011)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Produkters användning av energi: Information och märkning (från och med juli 2011)

Tillämpningsområdet för direktivet om märkning och produkters användning av energi är begränsat till hushållsapparater. Europeiska kommissionen har för avsikt att utvidga tillämpningsområdet för detta direktiv till att omfatta energirelaterade produkter som direkt eller indirekt kraftigt påverkar energianvändningen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om märkning och standardiserad produktinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi och andra resurser (Text av betydelse för EES).

ÄNDRINGSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (Text av intresse för EES).

SAMMANFATTNING

Detta direktiv upprättar en ram för märkning och konsumentinformation som anger energirelaterade produkters användning av energi .

Vilka produkter berörs?

Direktivet ska tillämpas på produkter som under användning kan ha en direkt eller indirekt inverkan på energianvändningen och andra potentiella resurser. Direktivet ska inte tillämpas på:

 • begagnade produkter;
 • transportmedel för personer eller varor;
 • märkplåtar som fästs på produkter.

Dessutom fastställs i direktiv 2012/27/EU som ändrar direktiv 2010/30/EU en gemensam ram för att främja energieffektivitet i Europa. Medlemsstaterna uppmanas därför att genomföra kumulativa åtgärder för energieffektivitet snarare än åtgärder för energieffektivitet för varje individuellt projekt.

Vilken typ av information ska tillhandahållas?

Leverantörer som släpper ut sådana produkter på marknaden ska tillhandahålla en etikett med information om produktens användning av elektrisk energi eller andra energiformer.

Leverantörerna ska även tillhandahålla en teknisk dokumentation som ska innehålla:

 • en allmän beskrivning av produkten;
 • resultaten av konstruktionsberäkningar;
 • provningsrapporter;
 • hänvisningar som möjliggör identifiering av liknande modeller.

Denne tekniska dokumentation ska finnas tillgänglig under en femårsperiod.

Leverantörerna ska kostnadsfritt förse återförsäljare med erforderliga etiketter för märkning och produktinformation.

Återförsäljarna ansvarar för att märkningen på produkterna är synlig och läsbar.

Vilka är villkoren för distansförsäljning?

I vissa situationer ser inte konsumenten produkten utställd, i synnerhet vid köp genom postorder, katalogköp eller via Internet. Konsumenten ska emellertid få tillgång till information relaterad till produkten tack vare delegerade akter som specificerar på vilket sätt etiketten eller informationsbladet ska anbringas eller lämnas till slutanvändaren.

Vilken funktion har de delegerade akterna?

En delegerad akt ska i synnerhet ange följande:

 • En definition av produkten.
 • Mätstandarder och mätmetoder.
 • Uppgifter om den tekniska dokumentationen.
 • Utformningen av och innehållet på etiketten. Klassificeringen av produkten på etiketten anges med bokstäver från A-G. Den effektivaste klassen representeras av A+++. En färgskala som består av högst sju olika färger från mörkgrön till röd används och representerar likaså den effektivaste nivån.
 • Den plats på den utställda produkten där etiketten ska anbringas.
 • Varaktigheten av energiklassificeringen.

Om en produkt omfattas av en delegerad akt ska upphandlande myndigheter som ingår offentliga byggentreprenadkontrakt, varukontrakt eller tjänstekontrakt som avses i direktiv 2004/18/EG upphandla produkter som uppfyller kriterierna för de högsta prestandanivåerna och som tillhör den högsta energieffektivitetsklassen. De kriterier som avses är följande:

 • Produkterna ska ge betydande möjligheter att spara energi.
 • Det ska finnas stora skillnader i fråga om relevanta prestandanivåer för likvärdiga produkter på marknaden.
 • Kommissionen ska ta hänsyn till relevant unionslagstiftning och självreglering.

En delegerad akt ska ta hänsyn till relevanta miljöparametrar.

Europeiska kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter för en period på fem år från den 19 juni 2010. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt.

Övergångsbestämmelser

Medlemsstaterna ska tillämpa bestämmelserna i detta direktiv från och med den 20 juli 2011. Direktivet upphäver direktiv 92/75/EEG från och med den 21 juli 2011.

Hänvisningar

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/30/UE

19.6.2010

20.6.2011

EUT L 153, 18.6.2010

Ändringsakt

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2012/27/EU

4.12.2012

5.6.2014

EUT L 315, 14.11.2012

Senast ändrat 12.11.2013

Top