Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Byggnaders energiprestanda

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Byggnaders energiprestanda

Byggnader står för 40 % av Europeiska unionens (EU:s) totala energiförbrukning. Sektorn expanderar och det gör även dess energibehov. Genom att begränsa behovet kommer EU att minska energiberoendet och utsläppen av växthusgaser, och ta ett steg mot sitt mål att minska den totala energiförbrukningen med 20 % innan 2020.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.

SAMMANFATTNING

Byggnader står för 40 % av Europeiska unionens (EU:s) totala energiförbrukning. Sektorn expanderar och det gör även dess energibehov. Genom att begränsa behovet kommer EU att minska energiberoendet och utsläppen av växthusgaser, och ta ett steg mot sitt mål att minska den totala energiförbrukningen med 20 % innan 2020.

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att förbättra byggnaders energiprestanda i EU, med hänsyn till olika klimatförhållanden och lokala förhållanden. Det fastställer minimikrav och en gemensam metod. Direktivet omfattar energi som används för uppvärmning, varmvatten, nedkylning, ventilation och belysning.

VIKTIGA PUNKTER

De nationella myndigheterna måste ställa kostnadseffektiva minimikrav avseende energiprestanda. De bör ses över senast vart femte år.

Dessa måste omfatta uppvärmning, varmvatten, luftkonditionering och stora ventilationssystem.

Kommissionen ansvarar för att fastställa metoden för att beräkna de optimala kostnadsnivåerna för energiprestandakraven.

Nya byggnader måste uppfylla minimikraven och innehålla högeffektiva alternativa energisystem. De byggnader som ägs och utnyttjas av offentliga myndigheter bör uppnå nära-nollenergistatus* senast den 31 december 2018, och andra nya byggnader senast två år senare.

När befintliga byggnader genomgår en större renovering måste energiprestandan uppgraderas så att byggnaderna uppfyller EU:s krav.

De nationella myndigheterna driver ett system för certifiering av energiprestanda. Certifikaten ger information åt möjliga köpare eller hyresgäster om en byggnads energiklassificering och rekommendationer för kostnadseffektiva förbättringar. Certifikaten måste ingå i alla annonseringar i kommersiella medier när byggnaden sätts till försäljning eller uthyrning.

De nationella myndigheterna måste garantera att system är på plats för inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem.

Senast den 1 januari 2017 kommer kommissionen att bedöma de framsteg som gjorts i fråga om energiprestandamålen, och lägga fram ytterligare förslag om det behövs.

NÄR BÖRJAR DIREKTIVET GÄLLA?

Från den 8 juli 2010.

Mer information finns på sidan om byggnader på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Nära-nollenergibyggnader: en byggnad som har mycket hög energiprestanda. Nära-nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i närheten.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2010/31/EU

8.7.2010

9.7.2012

EUT L 153, 18.6.2010, s. 13-35

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement (EUT L 81, 21.3.2012, s. 18-36).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Finansiellt stöd för energieffektivitet i byggnader (COM(2013) 225 final, 18.4.2013).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Medlemsstaternas framsteg mot nära-nollenergibyggnader (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013).

Senast ändrat 06.08.2015

Top