Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
SET-planen för utveckling av teknik med låga koldioxidutsläpp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

SET-planen för utveckling av teknik med låga koldioxidutsläpp

Som ett led i sin strategi att utveckla en ekonomi med låga koldioxidutsläpp har Europeiska unionen (EU) satt upp klimat- och energimål för 2020. Tekniken kan spela en viktig roll när det gäller att uppfylla dessa mål. SET-planen utgör den teknologiska komponenten i EU:s energi- och klimatpolitik.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén - Om att investera i utvecklingen av teknik med låga koldioxidutsläpp (SET-planen) (KOM(2009) 519 slutlig, 7.10.2009).

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR PLANEN?

Den europeiska strategiska planen för energiteknik (SET-planen) syftar till att främja utvecklingen och användningen av teknik med låga koldioxidutsläpp senast 2020. Planen främjar samarbete mellan EU-länder, företag och forskningsinstitutioner, som genom att samla kompetens och utrustning kan minska kostnaderna. Planen bidrar också till att finansiera projekt.

VIKTIGA PUNKTER

  • Europeiska industriinitiativ finns för olika former av energi. Andelen el de kan producera före 2020 anges inom parentes: vindkraft (20 %), solenergi (15 %) och bioenergi (14 %).
  • Europeiska elnätsinitiativet är utformat så att 50 % av näten i Europa ska kunna integrera förnybar energi och effektivt balansera utbud och efterfrågan senast 2020.
  • Initiativet för avskiljning och lagring av koldioxid syftar till att göra den teknik som används kommersiellt gångbar.
  • Syftet med Initiativet för hållbar fissionsenergi är att ha den första generationen IV-prototyperna i drift senast 2020.
  • Initiativet för energieffektivitet bör säkerställa att 25-30 ”smarta”städer (dvs. städer som använder digital teknik som gör det möjligt för dem att erbjuda bättre offentliga tjänster för medborgarna och bättre kunna utnyttja resurser med mindre påverkan på miljön) ta ledningen i övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp.
  • Den europeiska alliansen för energiforskning främjar samordnat samarbete mellan nationella forskningsinstitut om gemensamma program. Den åtföljs av åtgärder för att skapa vetenskaps- och forskningspoler.
  • Kommissionen undersöker andra tekniska alternativ, som havsbaserad förnybar energi (vindkraft, tidvattengeneratorer m.m.), energilagring, förnybar uppvärmning och nedkylning. Inom kärnenergiområdet tar kommissionen itu med utmaningarna vad gäller förlängd livslängd för anläggningarna och slutförvaring av kärnavfall.
  • EU samarbetar aktivt med många av sina internationella partner i, till exempel, det strategiska forumet för internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete.

Mer information finns på webbplatsen för den strategiska planen för energiteknik.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Energiteknik och innovation (COM(2013) 253 final, 2.5.2013).

Senast ändrat 05.08.2015

Top