Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Byrån för samarbete mellan EU:s energitillsynsmyndigheter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Byrån för samarbete mellan EU:s energitillsynsmyndigheter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 713/2009 – inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Genom förordningen inrättas en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer)* (nedan kallad byrån). Dess mål och uppgifter fastställs i årliga arbetsprogram.

Byrån ska komplettera och samordna de nationella energitillsynsmyndigheternas arbete på EU-nivå.

Förordningen spelar en avgörande roll för att utveckla ett gemensamt nätverk och gemensamma regler för elektricitet och naturgas inom ramen för EU:s övergripande energipolitiska mål.

VIKTIGA PUNKTER

Byrån

avger icke-bindande yttranden eller rekommendationer till systemansvariga för överföringssystem*, tillsynsmyndigheter, Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen,

fattar bindande enskilda beslut i specifika fall och under vissa omständigheter i fråga om gränsöverskridande infrastruktur,

översänder utkast till riktlinjer som kommissionen använder som underlag vid utarbetandet av nätföreskrifter (regler),

tillhandahåller en ram för samarbete mellan nationella tillsynsmyndigheter,

samordnar regionala och gränsöverskridande infrastrukturinitiativ på områden som kapacitetstilldelning och användaravgifter,

övervakar EU:s el- och naturgasmarknader, särskilt i fråga om slutkundspriser och tillträde till nätet, inklusive tillgången till el producerad från förnybara energikällor,

leds av en direktör vars mandatperiod är på fem år; direktören utarbetar byråns arbetsprogram för det följande året och kan utse arbetsgrupper som ger råd om byråns regleringsverksamhet,

får utse tillfälliga expertgrupper som ger råd i fråga om utvecklingen av regleringspolitiken,

har en budget som finansieras av EU-stöd, avgifter, frivilliga nationella bidrag och arv, donationer eller gåvor,

kan under vissa villkor bjuda in länder utanför EU att delta i arbetet.

Byrån tilldelades ytterligare arbetsuppgifter 2011 i enlighet med förordning (EU) nr 1227/2011 (Remitförordningen), i syfte att öka öppenheten och stabiliteten på EU-energimarknaderna och ta itu med insiderhandel och marknadspåverkan.

I samband med att förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer trädde i kraft 2013, fick byrån även ansvaret för att utse och övervaka projekt av gemensamt intresse.

Byrån får inrätta tillfälliga expertgrupper som ska biträda byrån i arbetet med att utarbeta regler. Det finns för närvarande tre expertgrupper med fokus på följande frågor:

BAKGRUND

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) inrättades i samband med det tredje energipaketet i syfte att slutföra fullbordandet av den inre marknaden både för el och naturgas.

Byrån inledde officiellt sin verksamhet i mars 2011 och har sitt huvudkontor i Ljubljana i Slovenien.

VIKTIGA BEGREPP

* Energitillsynsmyndigheter: organ som utses av EU-länderna och som har i uppgift att säkerställa att ländernas energimarknader fungerar korrekt, exempelvis att energileverantörer uppfyller sina åtaganden och att konsumenter får tillgång till en pålitlig tjänst till ett rättvist pris.

* Systemansvarig för överföringssystem: en enhet som genomför nationella eller internationella transporter av energi, till exempel naturgas eller elektricitet, med hjälp av fast infrastruktur.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1–14)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 713/2009 har integrerats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1–16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39–75). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 28.10.2015

Top