Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det europeiska energiprogrammet för återhämtning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Det europeiska energiprogrammet för återhämtning

I det europeiska energiprogrammet för återhämtning föreskrivs för godkännande av finansiellt stöd till energisektorn, i synnerhet för införande av sammanlänkande infrastrukturer, energiproduktion baserad på förnybara källor, avskiljning av koldioxid och främjande av energieffektivitet.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 663/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Syftet med förordningen är att inrätta återhämtningsprogrammet och på så sätt finansiera projekt på viktiga områden inom energisektorn, som t.ex. gas- och elinfrastrukturer, vindkraft till havs och avskiljning och lagring av koldioxid.

VIKTIGA PUNKTER

  • Programmet finansierar gas-och elinfrastrukturprojekt som syftar till att säkra och diversifiera energikällor och energiförsörjning, göra driftskompatibiliteten (dvs. sammanlänkningen) för nätverk säker och pålitlig, utveckla och optimera nätverkskapaciteten och ansluta förnybara energikällor till energinätet.
  • Projekt för vindkraft till havs* finansieras när de uppfyller vissa krav för byggnaden av infrastrukturen, de innovativa inslagen i projektet och projektets bidrag till det befintliga nätet för vindkraft.
  • Projekt för avskiljning och lagring av koldioxid* finansieras när projektet visar att det går att avskilja minst 80 procent av den koldioxid (CO2) som finns i industrianläggningar.
  • Programmet har också ett finansiellt instrument som fungerar som ett stöd till utvecklingen av projekt gällande energieffektivitet. Europeiska fonden för energieffektivitet inrättades 2011 och fördelar nu medel till projekt som gynnar energieffektivitet.
  • Programmets budget är på sammanlagt 3,98 miljarder euro, varav ungefär 2,3 miljarder euro går till gas- och elinfrastrukturprojekt, 565 miljoner euro till projekt för vindkraft till havs, 1 miljard euro till avskiljning och lagring av koldioxid och 146 miljoner euro till finansinstrumentet.

BAKGRUND

Återhämtningsprogrammet är en del av den ekonomiska återhämtningsplanen som har inrättats för att lindra effekterna av finans- och energikrisen som drabbade den europeiska ekonomin 2008.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

* Projekt för vindkraft till havs: vindkraftsparker ute i havet.

* Avskiljning och lagring av koldioxid: ett sätt att mildra klimatförändringar genom att avskilja koldioxid från industrianläggningar, transportera den till en lagringsplats och injicera den i en lämplig geologisk formation under jord.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 663/2009

1.8.2009

-

EUT L 200, 31.7.2009, s. 31-45

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1233/2010

30.12.2010

-

EUT L 346, 30.12.2010, s. 5-10

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av det europeiska energiprogrammet för återhämtning (COM(2013) 791 final, 18.11.2013).

Kommissionens arbetsdokument ”Utvärdering efter halva löptiden av Europeiska fonden för energieffektivitet” som åtföljer dokumentet Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av det europeiska energiprogrammet för återhämtning (SWD(2013) 457 final, 18.11.2013).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av det europeiska energiprogrammet för återhämtning (COM(2014) 669 final, 28.10.2014).

Senast ändrat 13.08.2015

Top