Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Minskning av växthusgaser fram till år 2020: ansvarsfördelningsbeslutet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Minskning av växthusgaser fram till år 2020: ansvarsfördelningsbeslutet

Genom beslutet om ansvarsfördelning upprättas bindande årliga mål för växthusgasutsläpp för länderna i Europeiska unionen (EU) för perioden 2013-2020. Dessa mål gäller utsläpp från de flesta sektorer som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem(EU ETS), t.ex. transport (utom flyg och internationell sjöfart), byggnader, jordbruk och avfall.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

SAMMANFATTNING

Genom beslutet om ansvarsfördelning upprättas bindande årliga mål för växthusgasutsläpp för länderna i Europeiska unionen (EU) för perioden 2013-2020. Dessa mål gäller utsläpp från de flesta sektorer som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem(EU ETS), t.ex. transport (utom flyg och internationell sjöfart), byggnader, jordbruk och avfall.

Ansvarsfördelningsbeslutet utgör en del av en uppsättning politiska beslut och åtgärder på området klimatförändringar och energi - det så kallade klimat- och energipaketet - som ska bidra till att föra EU mot en koldioxidsnål ekonomi och öka dess energitrygghet.

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom ansvarsfördelningsbeslutet upprättas nationella utsläppsmål för år 2020, uttryckt som procentuella förändringar jämfört med 2005 års utsläppsnivåer. I beslutet fastställs också hur många ton växthusgaser som varje EU-land får släppa ut varje år från 2013 till 2020 inom de sektorer som omfattas av beslutet.

VIKTIGA PUNKTER

 • Utsläppsmålen för 2020 har satts upp utifrån EU-ländernas relativa välstånd (mätt i bruttonationalprodukt - BNP - per capita). Målen varierar från en utsläppsminskning på 20 % fram till år 2020 (jämfört med 2005 års nivåer) för de rikaste EU-länderna till en ökning på 20 % för Bulgarien som har lägst välstånd.
 • För att garantera kontinuerliga framsteg i riktning mot 2020-målet fastställs i ansvarsfördelningsbeslutet även begränsningar av utsläppen av växthusgaser för varje land och år. Dessa gränser kallas årliga utsläppsenheter (AEA).
 • Samtidigt gör flexibiliteter i att uppnå målen att EU-länderna får göra sina utsläppsminskningar på ett kostnadseffektivt sätt: EU-länderna får låna 5 % av sina utsläppsenheter från nästa år och köpa utsläppsenheter från andra EU-länder, eller köpa krediter från vissa projekt, t.ex. ett projekt som hjälper de minst utvecklade länderna att få ner sina utsläpp. Om ett EU-land skulle minska sina utsläpp mer än vad som behövs, och därmed överskrida sitt mål för ett visst år, kan det spara de överflödiga utsläppsenheterna för att användas senare (fram till 2020) eller sälja dem till andra EU-länder.
 • Alla länder måste varje år rapportera till kommissionen sina utsläpp och framstegen mot målet.
 • Om ett land ett visst år släpper ut mer växthusgaser än det har rätt till måste det informera kommissionen om hur det tänker ”ta igen det”, och det måste betala en ”avgift” i form av ett strängare utsläppsmål för året därpå.

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

För perioden 2013 till 2020.

BAKGRUND

För att bekämpa den globala uppvärmningen har EU åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 % fram till år 2020, jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. För att uppnå det målet har EU antagit följande två huvudlagar:

 • 1.

  EU:s utsläppshandelssystem, som omfattar fler än 11 000 kraftverk och industrianläggningar samt flygbolag.

 • 2.

  Ansvarsfördelningsbeslutet, som innebär att vart och ett av de 28 EU-länderna måste bidra med en viss andel till EU:s övergripande mål på minus 20 %. Detta görs genom minskningar av växthusgasutsläpp inom de flesta sektorer som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem.

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om ansvarsfördelningsbeslutet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 406/2009/EG

25.6.2009

-

EUT L 140, 5.6.2009, s. 136-148

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2013/162/EU av den 26 mars 2013 om fastställande av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2013-2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 406/2009/EG (EUT L 90, 28.3.2013, s. 106-110).

Kommissionens genomförandebeslut 2013/634/EU av den 31 oktober 2013 om anpassning av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2013-2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG (EUT L 292,1.11.2013, s. 19-22).

Senast ändrat 26.03.2015

Top