Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beredskapslager av olja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beredskapslager av olja

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/119/EG om skyldighet för EU-länderna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

 • Direktivet syftar till att säkra oljeförsörjningen i Europeiska unionen (EU) genom att uppställa krav på att länderna innehar ett minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter.
 • Det innehåller förfaranden för att ta dessa lager i bruk om det skulle uppstå allvarliga brister.

VIKTIGA PUNKTER

 • EU-länderna måste
  • hålla oljelager totalt motsvarande minst 90 dagars genomsnittlig daglig nettoimport eller 61 dagars genomsnittlig daglig inhemsk förbrukning, beroende på vilken mängd som är störst,
  • se till att lagren är lättillgängliga och åtkomliga om en krissituation skulle uppstå,
  • föra ett uppdaterat register över sina beredskapslager och skicka uppgifterna till Europeiska kommissionen senast den 25 februari varje år,
  • föra ett uppdaterat register över särskilda lager, exempelvis av motor- och flygbensin, som hålls inom deras territorium och förse kommissionen med uppgifter inom 15 dagar efter det att de har mottagit en begäran att göra detta,
  • varje månad förse kommissionen med sammanställningar över kommersiella lager som hålls inom deras territorium,
  • ha upprättat beredskapsplaner som låter dem svara på allvarliga leveransstörningar och snabbt och effektivt ta hela eller delar av beredskapslagren i bruk,
  • göra det möjligt för företag och andra enheter som är skyldiga att hålla oljelager att delegera en del av ansvaret, förutsatt att vissa villkor uppfylls.
 • EU-länderna får upprätta centrala lagringsenheter som förvärvar, vidmakthåller och säljer oljelager så att direktivet följs.
 • Uppgifter om import- och konsumtionsnivåer som används för att beräkna minimilagret tas från föregående år.
 • En rådgivande samordningsgrupp för olja och petroleumprodukter hjälper kommissionen att analysera leveranssäkerheten för EU.
 • Kommissionen får, i samarbete med nationella myndigheter, se över krisberedskapsförfaranden.
 • Kommissionen måste senast den 31 december 2015 utvärdera hur lagstiftningen genomförs.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller sedan den 29 oktober 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 31 december 2012.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2009/119/EG av den 14 september 2009 om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter (EUT L 265, 9.10.2009, s. 9–23).

Senast ändrat 13.03.2017

Top