Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Förbättring av drivmedelseffektivitet, bromsförmåga och bullernivåer för däck

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Förbättring av drivmedelseffektivitet, bromsförmåga och bullernivåer för däck

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1222/2009 av den 25 november 2009 om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet och andra väsentliga parametrar

SAMMANFATTNING

Däck av god kvalitet kan avsevärt minska drivmedelsförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen. För att konsumenterna ska kunna välja en produkt som är mer drivmedelseffektiv, har bättre bromssträcka på vått underlag och mindre buller, behöver de tydlig och aktuell information om kvaliteten på däcket.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen syftar till att harmonisera informationen om energiprestandan för däck, samt om bromsning på vått underlag och externt däck- och vägbanebuller.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen gäller för C1-, C2- och C3-däck* och utesluter

regummerade däck,

terränggående däck för yrkesmässigt bruk,

däck som är konstruerade endast för montering på fordon som registrerats för första gången före den 1 oktober 1990,

reservdäck för temporärt bruk (T-typ*),

däck avsedda för hastigheter under 80 km/h,

däck vars nominella fälgdiameter inte överstiger 254 mm eller som är 635 mm eller större,

däck som försetts med tilläggsutrustning för att förbättra friktionsegenskaperna (t.ex. dubbdäck),

däck som är konstruerade endast för montering på fordon som uteslutande är avsedda för hastighetstävlingar,

Däckleverantörernas ansvarsområden

Däckleverantörerna måste övervaka märkningen av C1-, C2- och C3-däck som levereras till distributörer och konsumenter. Denna märkning innefattar en dekal som måste ange

klassificering för drivmedelseffektivitet (bokstav A till G),

klassificering för väggrepp på vått underlag (bokstav A till G); provningarna av väggrepp på vått underlag för de olika däckklasserna ändras och kompletteras genom förordningarna (EU) nr 228/2011 och (EU) nr 1235/2011,

det uppmätta värdet för externt däck- och vägbanebuller (i decibel).

Leverantörerna måste uppge denna information offentligt, t.ex. på sin webbplats eller i kataloger.

Däckdistributörernas ansvarsområden

Distributörerna måste se till att de märkningar som tillhandahålls av leverantörerna är tydligt synliga på de däck som uppvisas eller förvaras på försäljningsstället. Om konsumenterna inte kan se däcken, måste distributörerna själva tillhandahålla informationen till konsumenterna.

Fordonsleverantörernas och fordonsdistributörernas ansvarsområden

Om konsumenterna kan välja sina däck, måste fordonsleverantörer och fordonsdistributörer förse dem med prestandainformation för varje alternativ när det gäller drivmedelseffektivitet, bromssträcka på vått underlag samt däck- och vägbanebuller.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 11 oktober 2010.

VIKTIGA BEGREPP

* C1-, C2- och C3-däck: enligt definitionerna i förordning (EG) nr 661/2009:

C1-däck – huvudsakligen för personbilar,

C2-däck – huvudsakligen för lätta kommersiella fordon, som skåpbilar,

C3-däck – huvudsakligen för tunga fordon (lastbilar och bussar).

* T-typ, reservdäck för temporärt bruk: avsedda att användas med högre tryck än i standarddäck och förstärkta däck.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1222/2009

11.01.2010

EUT L 342, 22.12.2009, s. 46–58

Ändringsrättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 228/2011

29.3.2011

EUT L 62, 9.3.2011, s. 1–16

Förordning (EU) nr 1235/2011

20.12.2011

EUT L 317, 30.11.2011, s. 17–23

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 661/2009 av den 13 juli 2009 om krav för typgodkännande av allmän säkerhet hos motorfordon och deras släpvagnar samt av de system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för dem (EUT L 200, 31.7.2009, s. 1–24). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 17.10.2015

Top