Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bättre möjligheter för unga: perspektiv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Bättre möjligheter för unga: perspektiv

I nuläget är mer än fem miljoner ungdomar arbetslösa i Europeiska unionen (EU), vilket betyder att en av fem ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande har svårt att finna ett arbete. I detta meddelande föreslås flera spår för att erbjuda ungdomarna lämpliga utbildningar som gör det möjligt för dem att förbättra sina utsikter på arbetsmarknaden.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 20 december 2011 med titeln ”Initiativet bättre möjligheter för unga” [KOM(2011) 933 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

I detta meddelande beskrivs det aktuella läget för arbete för ungdomar i Europeiska unionen (EU), och lösningar för att bekämpa den höga arbetslösheten i denna ålderskategori presenteras.

Aktuell status för ungdomars arbete

Ungdomar får allt svårare att finna ett arbete mot bakgrund av den stigande arbetslösheten. I vissa EU-länder kan ungdomsarbetslösheten närma sig 40 %. Detta meddelande visar på ett totalt antal om 7,5 miljoner arbetslösa personer i åldrarna 15 till 24 som varken studerar eller genomgår yrkesutbildning.

Trots att arbetslösheten är hög, står ett stort antal arbeten lediga. Denna situation visar på en begränsning i EU:s arbetsmarknad. Fram till 2020 kommer 73 miljoner vakanser att uppstå på grund av ett stort antal pensionsavgångar, och dessa borde fyllas av ungdomar med rätt kompetens.

Europakommissionen har därför identifierat flera faktorer bland ungdomsarbetslösheten:

 • Ungdomar som lämnar skolan i förtid utan kvalifikationer.
 • Brist på relevant kompetens och arbetslivserfarenhet.
 • Otrygg anställning varvad med arbetslöshet.
 • Begränsade möjligheter till fortbildning.
 • Otillräckliga/olämpliga aktiva arbetsmarknadsåtgärder.

När den ställs inför detta problem föreslår kommissionen en granskning av nationell politik och hur väl den fungerar. Den avser också att ge ekonomiskt stöd till nationella och gränsöverskridande åtgärder.

Mål för att främja ungdomars arbete

Under år 2012 uppmuntrar kommissionen medlemsstaterna att koncentrera sig på följande mål:

 • Förebygga att elever lämnar skolan i förtid: Strategin 2020 syftar till att minska andelen ungdomar som lämnar skolan i förtid från 14 % till 10 %. Ett av verktygen som presenteras för att nå detta mål är rådets rekommendation av den 28 juni 2011 om politiska strategier för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid. Där förordas åtgärder som kombinerar förebyggande, ingripande och kompensation.
 • Utveckla kompetens som är relevant för arbetsmarknaden: Ungdomar behöver få de färdigheter som behövs i arbetslivet inom ramen för sina studier. När det gäller budget, uppmanas medlemsstaterna att planera effektiva utgifter för allmän och yrkesinriktad utbildning. Strategin för sysselsättning och arbetstagarnas kompetens föreslår bland annat en klassificering av färdigheter och yrken för att skapa närmare kontakter mellan utbildningsvärlden och arbetsmarknaden. Den digitala agendan ska göra det möjligt för ungdomarna att få större färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT).
 • Stödja första arbetslivserfarenheten och utbildning på arbetsplatsen: Kommissionen uppskattar att man behöver utveckla lärlingskap och praktikplatser av god kvalitet på företag för att ge ungdomar möjlighet att förvärva färdigheter och erfarenhet. Arbetsmarknadens parter ska hjälpa ungdomarna att på ett bättre sätt rikta in sina färdigheter vid sitt arbetssökande.
 • Hitta ett första arbete: Kommissionen önskar förbättra ungdomars tillgång till arbetsmarknaden. För att göra detta, uppmanas medlemsstaterna att förändra lagstiftningen om anställningsskydd i samråd med arbetsmarknadens parter. Dessutom önskar kommissionen uppmuntra ungdomars egenföretagande för att de ska kunna starta företag.

Åtgärder som ska vidtas för en aktiv ungdom

För att förbättra ungdomarnas tillgång till arbete, föreslår kommissionen flera vägar att gå:

 • Att använda Europeiska strukturfonden: En del av strukturfondernas (Europeiska regionala utvecklingsfonden [Eruf] och Europeiska socialfonden [ESF]) motsvarande 79 miljarder euro avsätts för utbildningsåtgärder som ska främja sysselsättning. Det är dock nödvändigt att ta fram nya angreppssätt för att stödja ungdomars deltagande i praktik- och lärlingsprogram.
 • Förbättra övergången från skola till arbetsliv: Det är helt nödvändigt att förbättra kopplingen mellan utbildning och yrkesutbildning, antingen genom varvad utbildning eller genom lärlingsutbildning. Det finns redan projekt genom Leonardo da Vinci-programmet (DE) (EN) (FR), men i detta meddelande specificeras att företagen måste visa mer vilja att engagera sig på detta område. Kommissionen avser att under 2012 lägga fram ett ramverk som syftar till att uppmuntra att praktikplatser av hög kvalitet erbjuds och antas, liksom till en förberedande åtgärd för ”aktiveringsåtgärder för unga människor”.
 • Stödja rörlighet för unga på arbetsmarknaden: Kommissionen önskar dra nytta av de goda erfarenheterna från Erasmus-programmet för att ytterligare uppmuntra mobilitet och effektivitet på arbetsmarknaden. För att göra detta finns redan en förberedande åtgärd, ”ditt första EURES-jobb”, som syftar till att ge stöd till ungdomar och arbetsgivare vid rekrytering och platsförmedling över gränserna. Kommissionen avser också att förstärka den europeiska volontärtjänsten under de två första åren av programmet Ungdom i rörelse. En ny europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ska inrättas.

Senast ändrat den 22.02.2012

Top