Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Egenföretagare: likabehandling av kvinnor och män

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Egenföretagare: likabehandling av kvinnor och män

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2010/41/EU om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet verkställer principen om likabehandling av egenföretagande kvinnor och män.

VIKTIGA PUNKTER

 • Lagstiftningen omfattar alla egenföretagande arbetare (personer som utför förvärvsarbete för egen räkning) och deras makar eller livspartner.
 • Likabehandling innebär ingen diskriminering, vare sig direkt* eller indirekt*, på grund av kön i den offentliga eller privata sektorn. Trakasserier*, sexuella* eller på annat sätt, anses vara diskriminering på grund av kön.
 • EU-länderna kan anta positiva åtgärder, som att främja företagsinitiativ bland kvinnor, för att säkerställa full jämställdhet i praktiken mellan arbetande män och kvinnor.
 • EU-länderna måste säkerställa
  • att det inte är svårare för makar eller livspartner att etablera ett företag än för andra människor,
  • att makar och livspartner kan dra nytta av de nationella systemen för socialt skydd,
  • att egenföretagande kvinnliga makar och livspartner beviljas mammaledighet på minst 14 veckor,
  • att alla som anser att deras rättigheter till likabehandling inte har respekterats kan få tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden,
  • att verklig och ändamålsenlig kompensation eller gottgörelse finns tillgänglig för den förlust eller skada som någon kan ha lidit,
  • att relevanta nationella organ har befogenhet att främja, analysera, övervaka och stödja likabehandling av alla personer som omfattas av lagstiftningen,
  • att likabehandling tillämpas mellan män och kvinnor vid utformningen och genomförandet av lagar, regler, andra författningar, politik och verksamhet som omfattas av lagstiftningen,
  • att innehållet i lagstiftningen görs så vida känt som möjligt.
 • EU-länderna skulle lämna all tillgänglig information om tillämpningen av detta direktiv till Europeiska kommissionen senast den 5 augusti 2015.
 • Kommissionen ska lägga fram en rapport på grundval av nationella bidrag till Europaparlamentet och rådet senast den 5 augusti 2016.
 • Kommission har en egen webbplats för kvinnliga entreprenörer.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet gäller från den 4 augusti 2010. EU-länderna skulle införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 5 augusti 2012.

BAKGRUND

Läs mer om anställning och utbildning på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Direkt diskriminering: när en person behandlas mindre förmånligt än en annan på grund av sitt kön.

* Indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse eller ett skenbart neutralt kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar personer av ett visst kön.

* Trakasserier: när ett oönskat beteende kränker en persons värdighet kränks och att en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller kränkande stämning skapas.

* Sexuella trakasserier: när någon form av oönskat verbalt, icke-verbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur förekommer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/41/EUav den 7 juli 2010om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare och om upphävande av rådets direktiv 86/613/EEG (EUT L 180, 15.7.2010, s. 1).

Senast ändrat 28.06.2016

Top