Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program som främjar utvecklingen av mikrofinansiering i EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Program som främjar utvecklingen av mikrofinansiering i EU

Sedan 2010 har EU inrättat program för utveckling av mikrofinansiering i Europa och öppnat upp för möjligheten att ge krediter åt personer och vissa företag som har svårt att få tillgång till konventionella krediter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet.

SAMMANFATTNING

Mikrofinansiering betecknar garantier, mikrokrediter (upp till 25 000 euro), eget kapital och därmed likställt kapital som ges till personer och mikroföretag som har svårt att få tillgång till krediter. Det första EU-instrumentet för utveckling av detta slags finansiering inom EU inrättades 2010 (beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt Progressinstrument för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet).

Detta instrument, med en budget på 100 miljarder euro för fyra år (2010-2013), inrättades för att göra mikrokrediter mer lättillgängliga för följande målgrupper:

  • Arbetslösa, personer som riskerar att förlora sitt arbete, icke-yrkesverksamma, personer som löper risk för social utestängning och utsatta personer som vill etablera eller utöka sina egna mikroföretag.
  • Mikroföretag, särskilt de som anställer personer som förtecknas i ovanstående punkt.

Under perioden 2014-2020 ingår detta initiativ i programdelen Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap i Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI - förordning (EU) nr 1296/2013) som ersätter Progressinstrumentet för mikrokrediter. Denna programdel har tilldelats 21 procent av EaSI:s totala budget, d.v.s. 193 miljoner euro för sju år.

Det nya instrumentet ger inte bara målgrupperna och målföretagen enklare tillgång till mikrokrediter, utan det syftar även till att

  • bygga upp den institutionella kapaciteten hos mikrokreditgivare,
  • underlätta tillgången till finansiering för sociala företag vars omsättning eller årliga balansräkning inte överstiger 30 miljoner euro, genom att tillgängliggöra eget kapital och därmed likställt kapital, låneinstrument samt bidrag på upp till 500 000 euro.

Deltagande i programdelen Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap är öppet för offentliga och privata organ i EU-länderna, Eftaländerna och kandidatländerna (eller potentiella kandidatländer), under förutsättning att de beviljar mikrokrediter för personer och mikroföretag eller finansiering för sociala företag. EU-stödet utgår huvudsakligen genom de finansiella instrument som anges i unionens budgetförordning.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 283/2010/EU

8.4.2010

-

EUT L 87, 7.4.2010

Förordning (EU) nr 1296/2013

21.12.2013

-

EUT L 347, 20.12.2013

Senast ändrat den 09.06.2014

Top