Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Utveckling av offentlig-privata partnerskap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Utveckling av offentlig-privata partnerskap

Offentlig-privata partnerskap kan bidra till den ekonomiska återhämtningen och till en hållbar utveckling i Europeiska unionen (EU). Mot bakgrund av den ekonomiska krisen är det nödvändigt med en kombination av offentliga och privata insatser och medel. Kommissionen presenterar de hinder som finns för att dessa partnerskap ska kunna inrättas samt olika sätt att främja dem.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 19 november 2009 om främjande av privata och offentliga investeringar i syfte att bidra till en ekonomisk återhämtning och långsiktig strukturanpassning: utveckling av offentlig-privata partnerskap [KOM(2009) 615 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Offentlig-privata partnerskap (OPP) är innovativa finansieringslösningar som stöds av Europeiska unionen (EU). De kan särskilt bidra till att

 • underlätta genomförandet av projekt av allmänt intresse, särskilt när det gäller infrastruktur och gränsöverskridande offentliga tjänster;
 • fördela finansiella risker och minska de infrastrukturkostnader som normalt sett till fullo finansieras av den offentliga sektorn;
 • främja hållbar utveckling, innovation samt forskning och utveckling genom konkurrens och åtaganden från företag i den privata sektorn;
 • utöka EU-företagens andel av den offentliga upphandlingen på marknader utanför EU.

Offentlig-privata partnerskap inom EU

Dessa partnerskap måste vara förenliga med EU:s bestämmelser i fråga om

 • den inre marknadens funktion;
 • stabilitets- och tillväxtpakten;
 • EU-lagstiftningen på området offentlig upphandling och tjänstekoncessioner;
 • konkurrensregler i den mån som de offentlig-privata partnerskapen utövar ekonomisk verksamhet.

EU-medel kan användas för att samfinansiera offentlig-privata partnerskap. Nationella offentliga och privata aktörer kan dra fördel av följande:

 • Strukturfonder knutna till offentlig-privata partnerskap samt initiativen Jaspers, Jessica och Jeremie.
 • Medel från Europeiska investeringsbanken (EIB) och från Europeiska investeringsfonden (EIF). EIB har också inrättat ett europeiskt expertcentrum (EPEC) (EN) som ska bistå vid inrättandet av offentlig-privata partnerskap.
 • Finansieringsinstrumenten inom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T-nätet), som främjar bidrag från privat finansiering, riskkapital och beviljande av banklån.
 • Sjunde ramprogrammet för forskning och utveckling och det gemensamma teknikinitiativet.

EU rekommenderar också att följande innovationsinstrument används:

 • Finansieringsinstrumentet för riskdelning (DE) (EN) (FR) som inrättats av kommissionen och EIB för att underlätta tillgången till lån. I den ekonomiska återhämtningsplanen föreskrivs ett påskyndat genomförande för riskfördelningsinstrumentet.
 • Instrumenten inom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation (CIP), som stöder offentlig-privata partnerskap inom områdena forskning, teknisk utveckling och innovation.

Offentlig-privata partnerskap utanför EU

Offentlig-privata partnerskap kan inrättas inom ramen för utvidgningsstrategin och den yttre samarbetsverksamheten. EU bidrar också till den globala fonden för energieffektivitet och förnybar energi, ett internationellt offentligt-privat partnerskap för investerare i utvecklingsländerna.

Slutligen främjar EU bättre insyn och funktion när det gäller de offentlig-privata partnerskapen inom ramen för sina internationella handelsförbindelser.

Hinder för inrättande av offentlig-privata partnerskap

Den ekonomiska krisen har begränsat tillgången till finansiering på grund av att

 • kreditkostnaderna har ökat;
 • bankerna har förkortat löptiden för krediter;
 • finansiering saknas i inledningsskedet av de offentliga upphandlingsprocesserna.

Därför har kommissionen lagt fram en tillfällig gemenskapsram för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering under ekonomiska kristider.

Inrättandet av offentlig-privata partnerskap förutsätter ofta

 • betydande ekonomiska resurser;
 • expertis och särskild utbildning inom den offentliga sektorn;
 • komplexa finansiella konstruktioner;
 • ett långsiktigt åtagande från myndigheternas sida.

Offentlig-privata partnerskap inom området teknisk innovation är mycket viktiga för EU:s konkurrenskraft. Kommissionen ska inrätta en särskild ram för att

 • underlätta inrättandet av sådana partnerskap och se till att risker och ansvar fördelas mellan offentliga och privata aktörer;
 • säkra tillgången till finansiering genom subventioner, offentliga upphandlingar eller investeringar.

Åtgärder som EU har vidtagit

Den ekonomiska krisen har negativa konsekvenser för de offentliga finanserna och för projekt som kräver långsiktiga investeringar. Inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen planerar kommissionen att under 2010 genomföra fem särskilda åtgärder för att främja inrättandet av offentlig-privata partnerskap. Man planerar att

 • inrätta en grupp för dialog och utbyte mellan de aktörer som är involverade i ett offentligt-privat partnerskap;
 • öka de tillgängliga finansiella resurserna genom de europeiska instrument som redan finns och genom att utarbeta särskilda instrument;
 • se till att offentliga och privata förvaltningsorgan behandlas lika när det gäller finansiering från EU;
 • gynna innovation, särskilt genom att göra det möjligt för EU att delta i privaträttsliga organ och investera direkt i projekt;
 • föreslå ett nytt rättsligt instrument i fråga om koncessioner för offentliga tjänster som ges till den privata sektorn.

Före slutet av 2011 ska kommissionen också utvärdera en rad ytterligare åtgärder som rör

 • utvidgning av tillämpningsområdet för de europeiska finansiella instrumenten;
 • slutförande av konsekvensbedömningen avseende initiativet för tilldelning av tjänstekoncessioner;
 • förbättring av redovisningsrutiner;
 • spridning av specialiserad kunskap och kompetens;
 • främjande av informations- och kommunikationsteknik och innovation.

See also

 • Webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för inre marknaden under fliken offentlig-privata partnerskap (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 15.04.2010

Top