Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Branschvis social dialog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Branschvis social dialog

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 98/500/EG om att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Det utgör grunden för skapandet av branschvisa kommittéer för social dialog i olika områden av EU:s verksamhet, där företrädare för arbetsgivare och arbetstagare (som benämns arbetsmarknadens parter) kan träffas för att diskutera den politiska utvecklingen. Dessa utgör en del av den bredare europeiska sociala dialogen*, som är ett viktigt inslag i EU:s sociala modell och styrning.

VIKTIGA PUNKTER

 • De branschvisa dialogkommittéerna inrättas i branscher där organisationer som företräder arbetstagare och arbetsgivare inom branschen gemensamt meddelar att de vill delta i en dialog på EU-nivå. Kommittéerna ska
  • vara inriktade på specifika ekonomiska branscher, såsom bankväsende och jordbruk,
  • bestå av organisationer som är nationellt erkända arbetsmarknadsparter,
  • ha förmåga att avtalsförhandla,
  • representera arbetsmarknadens parter i flera EU-länder,
  • vara uppbyggda och ha resurser för att delta effektivt i arbete på EU-nivå.
 • Varje kommitté
  • rådfrågas om utvecklingen på EU-nivå när denna får sociala konsekvenser inom dess område,
  • utvecklar och främjar den sociala dialogen inom sitt ansvarsområde,
  • har högst 66 ledamöter, med ett lika stort antal företrädare för arbetsgivare som för arbetstagare,
  • upprättar tillsammans med Europeiska kommissionen sin egen arbetsordning,
  • sammanträder minst en gång om året,
  • leds antingen av en företrädare för arbetsgivare eller för arbetstagare eller av en tjänsteman vid kommissionen,
  • granskar regelbundet sin verksamhet i samråd med kommissionen.
 • De branschvisa dialogkommittéerna ersätter tidigare former av branschövergripande samarbete mellan arbetsmarknadens parter.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

Det gäller från och med den 20 maj 1998.

BAKGRUND

Artikel 152 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bekräftar EU:s åtagande att stödja den europeiska sociala dialogen och erkänner de europeiska arbetsmarknadsparternas autonomi.

Sedan 1998 har kommissionen inrättat över 40 branschvisa sociala dialogkommittéer. De täcker cirka 150 miljoner arbetstagare i EU inom branscher såsom olika transportslag, jordbruk, byggverksamhet, handel, offentliga tjänster, konstruktion av maskiner och utrustning, hotell- och restaurangverksamhet samt bankväsende.

Dialogerna har lett till avtal om cirka 900 texter med varierande rättslig karaktär.

Se mer information om branschvisa sociala dialoger på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGT BEGREPP

* Europeisk social dialog: diskussioner, samråd, förhandlingar och gemensamma aktiviteter som involverar arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och arbetstagare).

RÄTTSAKT

Kommissionens beslut 98/500/EG av den 20 maj 1998 om inrättande av branschvisa dialogkommittéer för att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter på europeisk nivå (EGT L 225, 12.8.1998, s. 27–28)

Fortlöpande ändringar av kommissionens beslut 98/500/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om den branschvisa europeiska sociala dialogens funktion och potential (SEK(2010) 964 slutlig, 22.7.2010)

Senast ändrat 23.05.2016

Top