Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Information till och samråd med arbetstagare – det europeiska företagsrådet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Information till och samråd med arbetstagare – det europeiska företagsrådet

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/38/EG – om inrättande av ett europeiskt företagsråd (eller ett system för information till och samråd med arbetstagare som arbetar för gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag)

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Direktivet syftar till att säkerställa rättigheter till information* om och samråd* i gränsöverskridande frågor för anställda vid gemenskapsföretag* (med minst 1 000 anställda) eller grupper av gemenskapsföretag*. Detta uppnås genom att direktivet inrättar ett europeiskt företagsråd eller andra lämpliga förfaranden.

VIKTIGA PUNKTER

  • Genom europeiska företagsråd informeras och rådfrågas arbetstagare på gränsöverskridande nivå av ledningen om utvecklingen i affärsverksamheten och alla betydande beslut som kan påverka dem.
  • Den centrala ledningen ansvarar för att tillhandahålla information som möjliggör förhandlingar om att införa ett europeiskt företagsråd eller informations- och samrådsförfaranden.
  • De närmare riktlinjerna utarbetas mellan den centrala ledningen och arbetstagarrepresentanter i ett särskilt förhandlingsorgan.
  • Arbetstagarrepresentanter, eller eventuella experter som ger dem råd, får inte röja någon information som de uttryckligen fått i förtroende.
  • Ledamöterna i det europeiska företagsrådet ska förfoga över de medel som är nödvändiga för att utöva de rättigheter som följer av lagstiftningen. Detta omfattar utbildning av arbetstagarrepresentanter med bibehållen lön.
  • Inledningsvis kunde EU-länderna bestämma att lagstiftningen inte skulle gälla för besättningsmedlemmar i handelsflottan. Dessa inkluderades dock i ett ändringsförslag som antogs i oktober 2015 (direktiv (EU) 2015/1794).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det trädde i kraft den 5 juni 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 5 juni 2011.

BAKGRUND

Under 2016 kommer kommissionen att undersöka effekten eller effekterna av genomförandet av direktiv 2009/38/EG, och i synnerhet de som följer av de ändringar som gjorts av direktiv 94/45/EG (den ursprungliga lagstiftningen om europeiska företagsråd som direktiv 2009/38/EG har ersatt).

VIKTIGA BEGREPP

* Information: överföring av data från arbetsgivaren till arbetstagarrepresentanter så att de får möjlighet att förstå en fråga och kan bedöma dess eventuella inverkan.

* Samråd: en dialog mellan den centrala ledningen och arbetsgivarrepresentanter för att göra det möjligt för dessa att avge ett yttrande.

* Gemenskapsföretag: ett företag med minst 1 000 anställda i mer än ett EU-land och 150 anställda i minst två av dem.

* Grupper av gemenskapsföretag: en grupp med minst 1 000 anställda totalt, två företag i olika EU-länder och 150 anställda i minst två av dem.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (omarbetning) (EUT L 122, 16.5.2009, s. 28–44)

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2009/38/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG och 2002/14/EG samt rådets direktiv 98/59/EG och 2001/23/EG, vad gäller sjöfolk (EUT L 263, 8.10.2015, s. 1–5)

Senast ändrat 18.01.2016

Top