Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

Förordning 1338/2008 - statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 av den 16 december 2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen fastställs reglerna för hur statistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet ska samlas in och framställas i syfte att ge tillgång till jämförbara uppgifter i alla EU-länder.

Detta kommer att hjälpa EU att utveckla en effektiv folkhälsopolitik och stödja nationella strategier på detta område.

VIKTIGA PUNKTER

Den statistik som samlas in av EU-länderna, Liechtenstein, Island och Norge skickas till EU:s statistikbyrå Eurostat.

Statistik om följande ämnen samlas in:

Hälsa och faktorer som påverkar den

uppfattningar om hälsa

fysiska och psykiska funktioner och funktionshinder

sjuklighet, uppdelad efter diagnos

olycksfall och skador

livsstil (fysisk aktivitet, kost, tobak, bruk av alkohol eller liknande) och faktorer som rör miljö och sociala och yrkesmässiga förhållanden

tillgång till och utnyttjande av vårdinrättningar

demografisk och socioekonomisk bakgrundsinformation om berörda individer

Hälsovård

inrättningar

personalresurser

kostnad och finansiering

Dödsorsaker

uppgifter om den döde

region

bakomliggande dödsorsak

Olycksfall i arbetet, arbetssjukdomar och andra arbetsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar

berörd person

uppgifter om skadan eller sjukdomen, inklusive svårighetsgrad

uppgifter om företaget och arbetsplatsen

uppgifter om orsakande agens eller faktorer

Förordning (EG) nr 1338/2008 följdes av åtskilliga genomförandeförordningar med mer detaljerade bestämmelser och förfaranden gällande andra aspekter av insamling av statistik om hälsa:

Förordning 328/2011 - statistik om dödsorsaker

Förordning 349/2011 - insamling av statistik om olycksfall i arbetet

Förordning 141/2013 - Europeiska hälsoenkäten

Förordning 2015/359 - statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 20 januari 2009.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Sjuklighet: Förekomsten av sjukdom eller en specifik åkomma inom ett geografiskt område.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) 1338/2008

20.1.2009

-

EUT L 354, 31.12.2008, s. 70-81

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets förordning (EC) nr 577/98 av den 9 mars 1998 om anordnande av statistiska urvalsundersökningar av arbetskraften i gemenskapen (EGT L 77, 14.3.1998, s. 3-7)

Kommissionens förordning (EU) nr 328/2011 av den 5 april 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om dödsorsaker (EUT L 90, 6.4.2011, s. 22-24)

Kommissionens förordning (EU) nr 349/2011 av den 11 april 2011 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik om olycksfall i arbetet (EUT L 97, 12.4.2011, s. 3-8)

Kommissionens förordning (EU) nr 141/2013 av den 19 februari 2013 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 om gemenskapsstatistik om folkhälsa och hälsa och säkerhet i arbetet vad gäller statistik som grundas på den europeiska hälsoenkäten (EUT L 47, 20.2.2013, s. 20-48)

Kommissionens förordning (EU) 2015/359 av den 4 mars 2015 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik över utgifter för och finansiering av hälso- och sjukvård (EUT L 62, 6.3.2015, s. 6-15)

Senast ändrat 29.09.2015

Top