Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Principen om likabehandling av personer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Principen om likabehandling av personer

Europeiska unionen (EU) har en av de mest avancerade lagstiftningarna när det gäller kampen mot diskriminering. Den måste dock kompletteras för att utvidga principen om likabehandling av personer.

RÄTTSAKT

Förslag till rådets direktiv av den 2 juli 2008 om genomförande av principen om likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

SAMMANFATTNING

Det föreslagna direktivet syftar till att skydda människor mot diskriminering på grund av deras funktionshinder, ålder, sexuella läggning, religion eller övertygelse.

Genomförandet av principen om likabehandling ska komplettera Europeiska unionens (EU) rättsliga ram, som inrättades genom direktiven om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung, likabehandling av kvinnor och män utanför arbetsmarknaden och likabehandling i arbetslivet.

Tillämpningsområde

Likabehandlingsprincipen är ett förbud mot direkt * och indirekt * diskriminering. Den gäller alla personer, såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn, inklusive offentliga organ. Den omfattar områden som socialt skydd (inklusive socialförsäkring och hälso- och sjukvård), sociala förmåner, utbildning samt tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster, som bostäder och transporter.

Särskilda åtgärder och anpassningsåtgärder ska vidtas i förebyggande syfte för att se till att personer med funktionshinder har faktisk tillgång till direktivets område för direktivets tillämpning utan att bli diskriminerade. Dessa åtgärder ska inte medföra en oproportionerlig börda. Bördan kan kompenseras genom åtgärder inom ramen för nationell politik för likabehandling.

Tillämpningen av principen om likabehandling i enlighet med förslaget till direktiv påverkar inte nationell lagstiftning om sekularism och medlemsstaternas organisation av deras utbildningssystem. Principen gäller inte vid särbehandling baserad på religion eller övertygelse för att ge tillgång till läroanstalter som är baserade på religion eller övertygelse. Förslaget omfattar inte heller särbehandling på grund av nationalitet och utlänningars rättsliga ställning på medlemsstaternas territorium.

Medlemsstaterna får införa eller behålla en högre skyddsnivå än miniminivån som föreskrivs i direktivet, liksom positiv särbehandling för att kompensera för missgynnande kopplat till religion eller övertygelse, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.

Rättsmedel

Alla som blir förfördelade av ett brott mot principen om likabehandling, eller som har ett legitimt intresse av att säkerställa att den följs, ska ha tillgång till rättsliga och administrativa åtgärder.

Medlemsstaterna måste vidta åtgärder för att anpassa sina rättsordningar, i synnerhet genom att dela bevisbördan mellan den klagande och svaranden, samt införa åtgärder för att skydda de personer som har lämnat in ett klagomål om diskriminering från repressalier.

De ska också upprätta oberoende organ vars verksamhet syftar till att:

  • stödja offren i deras rättsliga åtgärder
  • offentliggöra undersökningar och rapporter om diskriminering

Bakgrund

Det föreslagna direktivet har sitt ursprung i prioriteringarna i den förnyade sociala agendan och ramstrategin för icke-diskriminering och lika möjligheter för alla.

Det är i linje med principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder.

Rättsaktens nyckelbegrepp

  • Direkt diskriminering: när en person behandlas mindre förmånligt än en annan person behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
  • Indirekt diskriminering: när en skenbart neutral bestämmelse, kriterium eller förfaringssätt särskilt missgynnar vissa personer i förhållande till andra personer, om det inte objektivt kan motiveras av ett berättigat mål och medlen för att uppnå detta mål är lämpliga och nödvändiga.

Hänvisningar och förfaranden

Förslag

Europeiska unionens officiella tidning

Förfarande

KOM(2008) 426 slutlig

-

CNS 2008/0140

Senast ändrat den 17.07.2011

Top