Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategi för utvidgningen 2011–2012

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategi för utvidgningen 2011–2012

Europakommissionen presenterar sin utvidgningsstrategi för perioden 2011-2012. Den sammanfattar statusen i utvidgningsprocessen i västra Balkan, i Turkiet och på Island, och uttalar sina framtida prioriteringar.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 12 oktober 2011, med titeln ”Strategi för utvidgningen och huvudfrågor 2011–2012” [KOM(2011) 666 slutlig – Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Utvidgningsprocessen har trätt in i en ny fas, med anledning av bland annat slutförandet av anslutningsförhandlingarna med Kroatien, vars anslutning till Europeiska unionen (EU) planeras till mitten av 2013. I och med denna framgång har Europakommissionen för avsikt att utnyttja denna erfarenhet i framtida förhandlingar med andra stater.

Meddelandet summerar EU:s aktuella utvidgningsplan och uttalar prioriteringarna i strategin för 2011–2012, liksom vilka medel som beräknas avsättas för att nå målen.

Prioriteringar i utvidgningsstrategin för 2011–2012

Inom ramen för utvidgningsstrategin, rekommenderar kommissionen att

  • befästa rättsstaten och reformen av den offentliga förvaltningen,
  • säkerställa yttrandefrihet i media,
  • förstärka det regionala samarbetet och främja försoning i västra Balkan,
  • stödja en ekonomisk återhämtning i kandidatländerna eller potentiella kandidatländerna och föra in deras ekonomier i strategin Europa 2020,
  • utveckla transport- och energinäten.

Framgångar som uppnåtts av länder i västra Balkan

Anslutningsförhandingarna med Kroatien avslutades i juni 2011, då landet uppfyllde anslutningskriterierna. Anslutningsfördraget skrevs under i december 2011. Förutsatt att de nödvändiga ratificeringsförfarandena har slutförts, blir Kroatien sålunda medlem av EU den 1 juli 2013.

Den f. d. jugoslaviska republiken Makedonien fortsätter att uppfylla de politiska kraven. Landet går i nuläget vidare mot en reform av parlamentet, den rättsliga apparaten och den offentliga administrationen. Landet måste dock fortsätta att förstärka yttrandefriheten i media, liksom kampen mot korruption. Kommissionen upprepar sitt förslag att ställa sig positiv till öppnande av anslutningsförhandlingar.

Montenegro har status som kandidatland sedan december 2010. Sedan dess har landet förbättrat sin rättsliga och institutionella ram, även om det ska fortsätta sin politik för bekämpande av korruption och organiserad brottslighet. Kommissionen rekommenderar att anslutningsförhandlingar påbörjas.

I Albanien har det politiska dödläget fortsatt både före och efter de lokala valen i maj 2011. Dialogen mellan de albanska politiska krafterna har dock kunnat återupprättas mot slutet av året. Landet har gjort mycket små framsteg när det gäller de politiska anslutningskriterierna, men har gjort vissa framsteg i kampen mot organiserad brottslighet.

Sedan valen i oktober 2010, har Bosnien och Herzegovina inte kunnat bilda en nationell regering, något som försenat verkställandet av de reformer som gör det möjligt att röra sig mot en anslutning till EU. Landets styre innefattar fortfarande en internationell närvaro med ett verkställande mandat.

I frågan om Serbien har kommissionen rekommenderat status som kandidatland, under förutsättning att Serbien återupptar dialogen med Pristina och snabbt går vidare med att i god tro verkställa de avtal som redan slutits. Den föreslår fortfarande att anslutningsförhandlingar inleds med Serbien, så snart landet gjort ytterligare framsteg för att normalisera sina relationer med Pristina. Kommissionens yttrande konstaterar att Serbien gjort stora framsteg i arbetet med att uppfylla de politiska kriterier som fastställts av Europeiska rådet i Köpenhamn 1993. Landet har dessutom verkställt en livskraftig marknadsekonomi och uppnått ett visst mått av makroekonomisk stabilitet. På sikt uppskattar kommissionen att Serbien borde vara i stånd att axla de skyldigheter som följer med anslutandet, så länge framgången fortskrider.

I Kosovo (enligt stadgan som fastställdes av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1244) präglades perioden 2010-2011 av förväntade lagstiftande val, liksom av att en president utsågs i april 2011. Mot bakgrund av detta har landet endast gjort små framsteg i reformprogrammet, även om det skett framsteg inom handel och bildandet av ett nationellt råd för integration i EU. Organiserad brottslighet och korruption är dock oroande. Kommissionen har föreslagit att åtgärder vidtas, som planerat i meddelandet från 2009, på till exempel visumområdet och inom handeln liksom för deltagande i EU:s program.

Framsteg som gjorts av Turkiet

Den nuvarande strategin understryker att Turkiet redan är i stor utsträckning integrerat i EU tack vare handelsutbyten och investeringar som gjorts inom ramen för Europeiska tullunionen. Landet ska dock forstsätta i sina ansträngningar för att uppfylla de politiska anslutningsvillkoren. Det är helt nödvändigt att de grundläggande rättigheterna, som yttrandefrihet, kvinnors rättigheter och religionsfrihet, respekteras.

På ett internationellt plan spelar Turkiet en viktig roll i de händelser som inträffat i Nordafrika och Mellanöstern under 2011. Relationerna med Cypern är dock fortfarande spända. Kommissionen räknar med att verkställa en ny positiv agenda som ska möjliggöra en tydligare dialog med landet.

Framsteg som gjorts av Island

Perioden 2008–2009 präglades av av ett ekonomiskt sammanbrott på Island. Landet har rest sig lite i taget och har kunnat bevara en viss politisk stabilitet, vilket gjort det möjligt att fortsätta anslutningsprocessen med EU. Integrationsnivån på Island ligger på en ganska hög nivå. I meddelandet noteras tillfredsställande förhandlingar mellan Island och EU.

Stöd till utvidgningsprocessen

Kommissionen stöder utvidgningsprocessen genom

  • finansiellt stöd som huvudsakligen kommer ur instrumentet för föranslutningsstöd (IPA) som uppgår till 11,6 miljarder euro för 2007–2013,
  • viseringsliberalisering och rörlighet som driver länderna till reformer,
  • information och kommunikation som möjliggör allmänhetens stöd.

See also

  • Generaldirektoratet för Utvidgningen – Utvidgningsstrategi och lägesrapporter 2011 (DE) (EN) (FR)

Senast ändrat den 05.01.2012

Top