Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Särskilda handelsåtgärder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Särskilda handelsåtgärder

Tack vare de särskilda handelsåtgärder som Europeiska unionen (EU) har antagit för länderna och territorierna på västra Balkan kan nästan alla produkter från dessa länder importeras fritt till EU utan tullar och kvantitativa restriktioner. Denna förmånliga handelsordning bidrar till stabiliserings- och associeringsprocessen på västra Balkan.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009 av den 30 november 2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess (kodifierad version).

SAMMANFATTNING

Länderna på västra Balkan åtnjuter särskilda handelsåtgärder för sin import till Europeiska unionen (EU). Dessa länder och territorier ingår i stabiliserings- och associeringsprocessen.

De särskilda handelsåtgärderna ska tillämpas till och med den 31 december 2010.

Handelsförmåner

Produkter med ursprung i Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien och Kosovo ska importeras till Europeiska unionen utan tullar * eller avgifter med motsvarande verkan och utan kvantitativa begränsningar * eller åtgärder med motsvarande verkan.

Dessa handelsförmåner ska dessutom gälla vissa jordbruksprodukter.

Villkor för rätten till handelsförmåner

För att omfattas av handelsförmånerna måste länderna och territorierna uppfylla följande krav:

 • De ska respektera definitionen för ursprungsprodukt enligt förordning (EEG) nr 2454/93. Produkterna måste ha framställts helt eller ha genomgått tillräcklig bearbetning i landet eller territoriet.
 • De ska åta sig att inte höja avgifter eller införa restriktioner för produkter som importeras från EU.
 • De ska bekämpa bedrägerier genom administrativt samarbete med EU.

De länder som omfattas av förmånerna ska också åta sig att genomföra effektiva ekonomiska reformer och samarbeta med andra länder som omfattas av stabiliserings- och associeringsprocessen, särskilt genom att upprätta ett regionalt frihandelsområde.

Kommissionen får helt eller delvis upphäva handelsförmånerna om ett land inte uppfyller sina skyldigheter.

Jordbruks- och fiskeriprodukter

De tullar som är tillämpliga på vissa fiskeriprodukter och vissa viner ska upphävas inom de gränser som anges i bilaga I.

Tullsatsen för import av kalvkött (baby-beef) från Bosnien och Hercegovina, Serbien och Kosovo anges i bilaga II. Den totala årliga tullkvoten * på 11 475 ton ska fördelas enligt följande:

 • 1 500 ton (slaktvikt) för produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina.
 • 9 175 ton (slaktvikt) för produkter med ursprung i Serbiens och Kosovos tullområde.

Import av sockerprodukter med ursprung i Bosnien och Hercegovina, Serbien och Kosovo ska vara underkastade årliga tullkvoter:

 • 12 000 ton (nettovikt) för produkter med ursprung i Bosnien och Hercegovina.
 • 180 000 ton (nettovikt) för produkter med ursprung i Serbiens eller Kosovos tullområde.

I förordning (EG) nr 1234/2007 fastställs tillämpningsföreskrifter för tullkvoten gällande dessa produkter.

Kommissionen kan vidta skyddsåtgärder om importen av jordbruks- och fiskeriprodukter orsakar allvarliga störningar på EU:s inre marknad.

Nyckelbegrepp

 • Tull: avgift som oavsett benämning eller teknik förändrar priset på en importerad produkt, vilket har till följd att den fria rörligheten för varor begränsas.
 • Kvantitativ begränsning: handelsförordning som kan leda till att varuimporten begränsas när det gäller kvantitet eller värde (t.ex. importkvot).
 • Tullkvot: handelsåtgärd som gör det möjligt att totalt eller delvis upphäva de avgifter som normalt erläggs för en importerad vara under en tidsperiod eller för en begränsad mängd.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande – Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1215/2009

4.1.2010 – 31.12.2010

-

EUT L 328, 15.12.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är knutna till Europeiska unionens stabiliserings- och associeringsprocess [KOM(2010) 54 slutlig – Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning]. Detta förslag syftar till att förlänga giltighetstiden för handelsförmånerna för länderna på västra Balkan fram till 2015.

Förfarande: 2010/0036/COD

Senast ändrat den 21.04.2010

Top