Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europeiskt samarbete på ungdomsområdet (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europeiskt samarbete på ungdomsområdet (2010-2018)

Det europeiska samarbetet på ungdomsområdet för perioden 2010-2018 har som syfte att förbättra samarbetet mellan länderna i EU när det gäller att tillhandahålla bättre möjligheter för ungdomar.

RÄTTSAKT

Rådets resolution av den 27 november 2009 om förnyade ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010-2018) (Europeiska unionens officiella tidning C 311, 19.12.2009, s. 1-11)

SAMMANFATTNING

Det europeiska samarbetet på ungdomsområdet för perioden 2010-2018 har som syfte att förbättra samarbetet mellan länderna i EU när det gäller att tillhandahålla bättre möjligheter för ungdomar.

VAD INNEBÄR DET EUROPEISKA SAMARBETET PÅ UNGDOMSOMRÅDET?

I ett beslut från rådet som antogs 2009 fastställs en förnyad ram för EU-samarbete på ungdomsområdet för perioden 2010-2018. Det är en uppföljning på en första ram som antogs 2002 och gällde för perioden 2002-2009.

Det främsta målet med denna förnyade ram, som även kallas EU:s ungdomsstrategi, är att göra samarbetet och de åtgärder som redan har vidtagits effektivare, och ge ännu större förmåner till ungdomar i EU.

Det finns främst två mål med strategin:

  • Ge fler och lika möjligheter för alla ungdomar inom utbildningen och på arbetsmarknaden.
  • Uppmuntra ungdomar till att aktivt delta i samhället.

Målen ska uppfyllas genom att främja dialogen mellan ungdomar och beslutsfattare. På så sätt ska man främja ett aktivt medborgarskap, uppmuntra till social integration och garantera att ungdomar inkluderas i utvecklingen av EU-politiken.

För att genomföra detta uppmuntrar man särskilda initiativ som riktar sig till ungdomar, och initiativ till integrering. Dessa görs på åtta specifika områden:

  • Utbildning.
  • Sysselsättning och entreprenörskap.
  • Hälsa och välbefinnande.
  • Ungdomars delaktighet i EU:s demokratiska process och i samhället vad avser en särskild strukturerad dialog i EU (under 2014 och 2015 läggs fokus på ungdomars möjligheter).
  • Frivilligarbete.
  • Social integration.
  • Ungdomar och världen med åtgärder som är utformade för att hjälpa ungdomar att engagera sig utanför EU eller involvera sig mer i frågor som klimatförändringar, internationellt samarbete och mänskliga rättigheter.
  • Kreativitet och kultur.

EU-ländernas och kommissionens roll

Europeiska kommissionen och EU-länderna uppmanas att anta åtgärder som bidrar till att genomföra målen i ungdomsstrategin. Åtgärder på dessa områden måste vidtas med hjälp av en öppen samordningsmetod vilken kräver politiska åtaganden från EU-länderna och särskilda arbetssätt.

De främsta genomförandeinstrumenten i EU:s ungdomsstrategi är ömsesidigt lärande mellan EU-länderna, fokus på evidensbaserad övervakning och rapportering, dialog med ungdomar och utnyttjande av EU-program som Erasmus+.

Genom EU:s ungdomsstrategi uppmuntrar man dessutom till att ta hänsyn till ungdomsfrågor även inom andra politikområden som kan påverka ungdomars vardag. Ungdomssysselsättning (inklusive ungdomsgarantin) och social integration (EU-plattform mot fattigdom och social utslagning) är tydliga exempel på dessa politikområden.

Mer information finns att hitta på Europeiska kommissionens ungdomsportal och på webbplatsen för EU:s ungdomsstrategi. Se även EU:s ungdomsrapport för 2015.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014, om översikten av den strukturerade dialogen omfattande social integration av ungdomar (Europeiska unionens officiella tidning C 183, 14.6.2014, s. 1-4)

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014, om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2014-2015 (Europeiska unionens officiella tidning C 183, 14.6.2014, s. 5-11)

Senast ändrat 22.09.2015

Top